بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 321 - 338 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی کانه آرایی 8105196 2 کارشناسی 01 مهدی قراباغی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/19 | 10:30 - 12:30
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 کارشناسی 01 اکبر فرزانگان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/26 | 14:00 - 16:00
مبانی هیدرومتالوژی و آزمایشگاه 8105453 3 کارشناسی 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 کارشناسی 01 حسین معماریان هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00
مکانیک سنگ تخصصی 8105367 2 کارشناسی 01 مهدی موسوی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 | 08:30 - 10:30
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 کارشناسی 01 مهدی قراباغی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/27 | 10:30 - 12:30
نمونه برداری 8105230 2 کارشناسی 01 اکبر فرزانگان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/28 | 08:30 - 10:30
مباحث ویژه 1 8105343 3 دکتری 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00
مباحث ویژه 2 8105357 3 دکتری 01 اکبر فرزانگان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/18 | 14:00 - 16:00
مباحث ویژه 2 8105363 2 کارشناسی ارشد 01 امید اصغری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00
مباحث ویژه 3 8105364 2 کارشناسی ارشد 01 حسین معماریان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00
استاتیک 8105008 3 کارشناسی 01 مهدی امینی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/10/21 | 08:30 - 10:30
مقاومت مصالح 8105213 3 کارشناسی 01 مهدی امینی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1394/10/23 | 14:00 - 18:00
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 کارشناسی 01 مهدی امینی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/27 | 08:30 - 10:30
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 کارشناسی 02 عباس بحرودی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/26 | 10:30 - 12:30
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 کارشناسی 01 حسین معماریان هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/10/26 | 10:30 - 12:30
معدنکاری سطحی 8105538 3 کارشناسی 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1394/10/15 | 10:30 - 12:30
خدمات فنی درمعادن 1 8105069 2 کارشناسی 01 حسن بخشنده هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/19 | 10:30 - 12:30
نمایش 321 - 338 از 338 نتیجه
از 17