برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

96.8.9

دوره آموزشی توسعه مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی (برنامه پیوست) با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکدههای فنی و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در طی 4 روز(20-19 و 27-26 مهرماه سال جاری) با حضور بیش از 25 نفر از اساتید پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران اجرا شد. این کارگاه آموزشی با سرپرستی ریئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، جناب آقای دکتر حسین معماریان طبق برنامه ارائه شده از سوی ایشان در دو نوبت صبح و بعدازظهر به اجرا درآمد. رئوس مطالب مطرح شده در این کارگاه عبارت است از تدارک تدریس هدفدار، تدریس دانشجو محور، سنجش دستاوردهای یادگیری، تجربه های تدریس، ارزشیابی برنامه های آموزشی، آموزش مهندسی استاندارد و چالش‌های آموزش مهندسی ایران. یکی از روزهای دوره کاملاً به تدریس کوتاه اختصاص یافت و از شرکت کنندگان دعوت شد تا هر کدام در حدود 5 دقیقه، نمونه ای از تدریس خود را راجع به عنوان درسی دلخواه ارائه دهند و پس از پایان هر تدریس کوتاه، آن تدریس مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تدریس کوتاه بسیار مورد توجه بود و 19 نفر در این فعالیت شرکت داشتند. در پایان دوره گواهینامه‌های شرکت در کارگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی به شرکت کنندگان تقدیم شد.

شایان ذکر است در این دوره  آموزشی دکتر محمد حسین خسروی، دکتر سید وحید الدین فتاح پور، دکتر علیرضا کارگر و دکتر گلناز جوزانی کهن از دانشکده مهندسی معدن شرکت داشتند.

فایل پیوست