گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

حذف نمره زبان عمومی

 

براساس مصوبه شورای آموزشی مورخ 20/6/91 دانشگاه ( بند15-6 )در مورد حذف نمره زبان عمومی برای آن عده از دانشجویان مقطع دکتری که از طریق سازمان سنجش جذب میگردند  به استحضار می رساند بر اساس آن مصوبه ا متحان زبان عمومی قبل از ا متحان جامع  ملغی گردیده است . ولیکن دانشجویانی که خارج از آزمون آن سازمان در دانشگاه پذ یرفته میشوند ملزم به شرکت در آزمون مربوطه و ارائه مدرک قبولی هستند. مراتب جهت استحضار و اقدام  مقتضی  مجددآ ابلاغ می گردد.