فرم و نحوه تدوین تکالیف درس سمینار مربوط به خانم دکتر اصلانی