گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

قابل توجه متقاضیان امریه ، آشنا به زمین آمار یا برنامه نویسی

95.7.25

دانشجویان متقاضی امریه که اختصاصا آشنایی و تسلط در زمینه زمین آمار یا برنامه نویس دارند به دفتر تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.