گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

 

    

ریاست دانشکده معدن

دکتر عباس مجدی

 

معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

دکتر اکبر فرزانگان

 

معاون آموزشی

دکتر میر صالح میرمحمدی

 

معاون اداری و مالی

دکتر هادی عبداللهی

 

معاون  امور بین الملل

دکترمحمد حسین خسروی