گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

ریاست دانشکده مهندسی معدن

دکتر عباس مجدی

معاون تحصیلات تکمیلی و آموزش

دکتر علی مرادزاده

معاون پژوهشی و روابط بین الملل

دکتر مهدی قراباغی

معاون اداری و مالی

دکتر محمد حسین خسروی

سرپرست مرکز کامپیوتر

دکتر میثم عابدی

 

مدیر امور بین الملل

دکتر گلناز جوزانی کهن

 

مسئول سایت کامپیوتر و وب سایت

 مهندس افسانه فرشیان