گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

 

    

ریاست دانشکده معدن

دکتر عباس مجدی

 

معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی

دکترعلی مرادزاده

 

معاون پژوهشی

دکتر مهدی قراباغی

 

معاون اداری و مالی

دکترمحمد حسین خسروی

 

معاون  امور بین الملل

دکتر گلناز جوزانی کهن