بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهمترین وظایف معاونت آموزشی دانشکده مهندسی معدن به شرح زیر است:

1- زمینه‌سازی و تلاش جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان در دوره‌کارشناسی

2- برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده

3- نظارت بر اجرای نظام آموزشی دوره کارشناسی بر اساس مقررات و آیین نامه های موجود

4- برنامه ریزی، برگزاری، نظارت و مراقبت بر آزمون‌های پایان ترم‌

5- تلاش در جهت به روز کردن فعالیت‌های آموزشی

6- نظارت مستمر بر تشکیل کلاس‌های درسی

7- طرح و تصویب موضوع پروژه‌‌های کارشناسی

8- نظارت بر ثبت نمرات دروس دوره کارشناسی

9- ارائه پیشنهادات آموزشی مورد نیاز به ریاست و کمیته‌های تخصصی دانشکده مهندسی معدن و معاونت آموزشی دانشکده های فنی

10- پیشنهاد دروس جدید و همکاری در بازنگری متون و برنامه‌های درسی

11- ثبت، بررسی و پاسخ‌دهی به درخواست‌های آموزشی دانشجویان

12- برنامه ریزی،اجرا و نظارت بر انتخاب ، حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی دوره کارشناسی

13- انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی

14- تنظیم و اجرای برنامه کلاسی و ترم بندی دوره کارشناسی

معاون آموزشی : دکتر علی مرادزاده

آدرس پست الکترونیکی : @ut.ac.ir

کارشناس آموزش : خانم کیانی

شماره تماس : 82084235