بخش های دانشکده بخش های دانشکده

احمد جعفری

احمد جعفری

احمد جعفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084266
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محترمی احسان تحلیل پایداری شیروانی های سنگی تحت شرایط شکست ترکیبی واژگونی- قاشقی (شکست واژگونی ثانویه) کارشناسی ارشد
ختلان آیدین ارایه یک سیستم ارزیابی ریسک برای عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز کارشناسی ارشد
خسروی آرش بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هدک کارشناسی ارشد
عابدی آرش بررسی و انتخاب معیار شکست مناسب برای تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به شدت خردشده (مطالعه موردی: حفاری های سرریز سد کوار) کارشناسی ارشد
حسن یازرلو بررسی پایداری شیب شیروانیهای گود نیروگاه کوهرنگ 2 با استفاده از روشهای تعادل حدی و روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسن یازرلو بررسی پایداری شیب شیروانیهای گود نیروگاه کوهرنگ 2 با استفاده از روشهای تعادل حدی و روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود
الیاس افضلی تحلیل پایداری مجموعه حفریات محفظه فشار شکن در طرح توسعه نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان با روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود 1386
الیاس افضلی تحلیل پایداری مجموعه حفریات محفظه فشار شکن در طرح توسعه نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان با روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود
علیرضا آقارضی بررسی تاثیرعوامل طبیعی برروش های اندازه گیری برجای مدول تغییرشکل توده سنگ کارشناسی ارشد دانلود
علیرضا آقارضی بررسی تاثیرعوامل طبیعی برروش های اندازه گیری برجای مدول تغییرشکل توده سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1382
افضلی الیاس تحلیل پایداری مجموعه حفریات محفظه فشار شکن در طرح توسعه نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان با روشهای عددی کارشناسی ارشد
شامخی الهام Modeling the crack behavior in concrete using continuum-based discrete element method کارشناسی ارشد
محمدباقر امجدی امواج الکترو مغناطیس ساطع شده در هنگام شکست سنگ کارشناسی ارشد دانلود
محمدباقر امجدی امواج الکترو مغناطیس ساطع شده در هنگام شکست سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
بیابانکی امیررضا مدلسازی سه بعدی تونلها در محیطهای شکسته سنگی به منظور ارزیابی پایداری بلوکها کارشناسی ارشد
امیررضا بیابانکی مدلسازی سه بعدی تونلها در محیطهای شکسته سنگی به منظور ارزیابی پایداری بلوکها کارشناسی ارشد دانلود 1382
امیررضا بیابانکی مدلسازی سه بعدی تونلها در محیطهای شکسته سنگی به منظور ارزیابی پایداری بلوکها کارشناسی ارشد دانلود
سید امیررضا بیابانکی بهبود تغییرشکل پذیری بلوکها و تصحیح قیود تماس در 3-D DDA دانلود 1387/12/01
سید امیررضا بیابانکی بهبود تغییرشکل پذیری بلوکها و تصحیح قیود تماس در 3-D DDA دانلود
کشمیری بانو طراحی محدوده نهایی معدن انگوران با هدف استخراج بیشینه کانسار توسط نرم افزار دیتاماین کارشناسی ارشد
علی پنهانی بهنام بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد
عبدالهی تقی تحلیل پایداری ایستگاه های زیرزمینی خط هفت مترو تهران و تاثیر آن بر سازه های اطراف کارشناسی ارشد
علیرضا جبین پور بررسی قابلیت تخریب توده سنگ و عوامل مؤثر بر آن به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
علیرضا جبین پور بررسی قابلیت تخریب توده سنگ و عوامل مؤثر بر آن به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود
غلام نژاد جواد تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش های تجربی ، تحلیلی و عددی کارشناسی ارشد
هدایت جو جواد تحلیل پایداری سازه آبگیر سنگی در تونلهای آب بر سد گتوند علیا کارشناسی ارشد
محبوبه حاجی نژاد مدیریت ریسک در تونل با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محبوبه حاجی نژاد مدیریت ریسک در تونل با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود
مهرنوش حیدری بررسی آماری و عددی شکستگی ها و ترک های ایجاد شده در سگمنت های بتنی در مرحله احداث تونل کارشناسی ارشد دانلود
مهرنوش حیدری بررسی آماری و عددی شکستگی ها و ترک های ایجاد شده در سگمنت های بتنی در مرحله احداث تونل کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
محمود یحیی زاده فر بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ) دکتری 0
محمود یحیی زاده فر بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ) دکتری
یازرلو حسن بررسی پایداری شیب شیروانیهای گود نیروگاه کوهرنگ 2 با استفاده از روشهای تعادل حدی و روشهای عددی کارشناسی ارشد
خسروجردی حسین توسعه الگوریتمی برای ایجاد سیستم بلوکی، تشخیص تماس و المان بندی بلوک ها در محیط های ناپیوسته کارشناسی ارشد
زائری امیرانی حسینعلی تعیین ظرفیت باربری توده سنگ و تحلیل قابلیت اعتماد آن کارشناسی ارشد
آیدین ختلان ارایه یک سیستم ارزیابی ریسک برای عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1385
آیدین ختلان ارایه یک سیستم ارزیابی ریسک برای عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود
سعید خزائی تحلیل پایداری تونل ها و فضاهای زیر زمینی تونل انتقال آب سد گاوشان با استفاده از اطلاعات همگرائی سنجی کارشناسی ارشد دانلود
سعید خزائی تحلیل پایداری تونل ها و فضاهای زیر زمینی تونل انتقال آب سد گاوشان با استفاده از اطلاعات همگرائی سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1379
خندان خسرو استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد
آرش خسروی بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هدک کارشناسی ارشد دانلود
آرش خسروی بررسی ظرفیت چسبندگی بولت به سیمان با استفاده از سلول تغییر یافته هدک کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسین خسروجردی توسعه الگوریتمی برای ایجاد سیستم بلوکی، تشخیص تماس و المان بندی بلوک ها در محیط های ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
حسین خسروجردی توسعه الگوریتمی برای ایجاد سیستم بلوکی، تشخیص تماس و المان بندی بلوک ها در محیط های ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود
خسرو خندان استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد دانلود
خسرو خندان استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد
خسرو خندان استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد دانلود 1386
خسرو خندان استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد 1386/07/08
کاوس داودی ابزار بندی، رفتار سنجی و تحلیل پایداری تونلهای انحراف آب سه سهند کارشناسی ارشد دانلود
کاوس داودی ابزار بندی، رفتار سنجی و تحلیل پایداری تونلهای انحراف آب سه سهند کارشناسی ارشد دانلود 1377
رامین دوست محمدی تحلیل پایداری و طراحی پوشش بتنی تونلهای انحراف آب سد گتوند علیا کارشناسی ارشد دانلود
رامین دوست محمدی تحلیل پایداری و طراحی پوشش بتنی تونلهای انحراف آب سد گتوند علیا کارشناسی ارشد دانلود 1378
دوست محمدی رامین تحلیل پایداری و طراحی پوشش بتنی تونلهای انحراف آب سد گتوند علیا کارشناسی ارشد
غفارزاده رضا ارزیابی برنامه ابزار بندی و تحلیل پایداری مغارهای سد مسجد سلیمان کارشناسی ارشد
مسعودی رضا بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 کارشناسی ارشد
علی رضائی کنتی توسعه الگوریتم های تشخیص تماس بلوک ها و انتگرالگیری معادلات آنالیز تغییر شکل ناپیوسته سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود
علی رضائی کنتی توسعه الگوریتم های تشخیص تماس بلوک ها و انتگرالگیری معادلات آنالیز تغییر شکل ناپیوسته سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1386
سید علی رضائی �نتی توسعة الگوریتمهای تشخیص تماس بلو�ها و انتگرالگیری معادلات آنالیز تغییر ش�ل ناپیوسته سه بعدی کارشناسی ارشد
سید علی رضائی �نتی توسعة الگوریتمهای تشخیص تماس بلو�ها و انتگرالگیری معادلات آنالیز تغییر ش�ل ناپیوسته سه بعدی کارشناسی ارشد 1386
حسینعلی زائری امیرانی تعیین ظرفیت باربری توده سنگ و تحلیل قابلیت اعتماد آن کارشناسی ارشد دانلود
حسینعلی زائری امیرانی تعیین ظرفیت باربری توده سنگ و تحلیل قابلیت اعتماد آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
بیات سجاد بررسی مکانیزم شکست پرتال و تونل پنستاک پروژه سد رودبار و ارائه راهکار پایدارسازی کارشناسی ارشد
بیابانکی سید امیررضا بهبود تغییرشکل پذیری بلوکها و تصحیح قیود تماس در 3-D DDA
رضائی �نتی سید علی توسعة الگوریتمهای تشخیص تماس بلو�ها و انتگرالگیری معادلات آنالیز تغییر ش�ل ناپیوسته سه بعدی کارشناسی ارشد
خزائی سعید تحلیل پایداری تونل ها و فضاهای زیر زمینی تونل انتقال آب سد گاوشان با استفاده از اطلاعات همگرائی سنجی کارشناسی ارشد
هدف جو سعید ارائه مدل زمینی لغزشی روستای میدان و آنالیز پایداری آن با استفاده از روشهای عددی کارشناسی ارشد
علمی سهند تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل های راه البرز – آزادراه تهران شمال کارشناسی ارشد
الهام شامخی Modeling the crack behavior in concrete using continuum-based discrete element method کارشناسی ارشد دانلود
الهام شامخی Modeling the crack behavior in concrete using continuum-based discrete element method کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/27
مریم شکرزاده تخمین پارامترهای مکانیکی توده سنگ به روش تحلیل برگشتی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم شکرزاده تخمین پارامترهای مکانیکی توده سنگ به روش تحلیل برگشتی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود
آرش عابدی بررسی و انتخاب معیار شکست مناسب برای تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به شدت خردشده (مطالعه موردی: حفاری های سرریز سد کوار) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
آرش عابدی بررسی و انتخاب معیار شکست مناسب برای تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به شدت خردشده (مطالعه موردی: حفاری های سرریز سد کوار) کارشناسی ارشد دانلود
علی پور عارف بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی مؤثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد
علی‌پور عارف بررسی تاثیر پارامترهای ژئوم�انی�ی موثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شب�ه‌های عصبی کارشناسی ارشد
ناصری عباس بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها کارشناسی ارشد
فاضل عباسی Analysis of support system of tunnels to solve the problem unstability at the coal seam in Tabas کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
فاضل عباسی Analysis of support system of tunnels to solve the problem unstability at the coal seam in Tabas کارشناسی ارشد دانلود
تقی عبدالهی تحلیل پایداری ایستگاه های زیرزمینی خط هفت مترو تهران و تاثیر آن بر سازه های اطراف کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمد هاشم عرب زاده بررسی پارامترهای موثر در تحلیل پایداری تونل 4 غربی معدن زغالسنگ پـروده 5 طبــس کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد هاشم عرب زاده بررسی پارامترهای موثر در تحلیل پایداری تونل 4 غربی معدن زغالسنگ پـروده 5 طبــس کارشناسی ارشد دانلود
رضائی کنتی علی توسعه الگوریتم های تشخیص تماس بلوک ها و انتگرالگیری معادلات آنالیز تغییر شکل ناپیوسته سه بعدی کارشناسی ارشد
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
عارف علی پور بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی مؤثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود
عارف علی پور بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی مؤثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عارف علی‌پور بررسی تاثیر پارامترهای ژئوم�انی�ی موثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شب�ه‌های عصبی کارشناسی ارشد 1385
عارف علی‌پور بررسی تاثیر پارامترهای ژئوم�انی�ی موثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شب�ه‌های عصبی کارشناسی ارشد
حاجی باقرپور علی رضا تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی بر اساس تئوری غیرخطی الاستوپلاستیک بر مبنای معیارهای مور کولمب و هوک براون با استفاده از روش المان مرزی کارشناسی ارشد
آقارضی علیرضا بررسی تاثیرعوامل طبیعی برروش های اندازه گیری برجای مدول تغییرشکل توده سنگ کارشناسی ارشد
جبین پور علیرضا بررسی قابلیت تخریب توده سنگ و عوامل مؤثر بر آن به روش عددی کارشناسی ارشد
رضا غفارزاده ارزیابی برنامه ابزار بندی و تحلیل پایداری مغارهای سد مسجد سلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1377
رضا غفارزاده ارزیابی برنامه ابزار بندی و تحلیل پایداری مغارهای سد مسجد سلیمان کارشناسی ارشد دانلود
جواد غلام نژاد تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش های تجربی ، تحلیلی و عددی کارشناسی ارشد دانلود 1382
جواد غلام نژاد تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش های تجربی ، تحلیلی و عددی کارشناسی ارشد دانلود
نعیم قائینی حصاروئیه تعیین الگوی انفجار بر اساس پارامترهای توده‌سنگ و پارامترهای قابل کنترل، مطالعه موردی معدن مس میدوک کارشناسی ارشد دانلود
نعیم قائینی حصاروئیه تعیین الگوی انفجار بر اساس پارامترهای توده‌سنگ و پارامترهای قابل کنترل، مطالعه موردی معدن مس میدوک کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
داودی کاوس ابزار بندی، رفتار سنجی و تحلیل پایداری تونلهای انحراف آب سه سهند کارشناسی ارشد
بانو کشمیری طراحی محدوده نهایی معدن انگوران با هدف استخراج بیشینه کانسار توسط نرم افزار دیتاماین کارشناسی ارشد دانلود 1383
بانو کشمیری طراحی محدوده نهایی معدن انگوران با هدف استخراج بیشینه کانسار توسط نرم افزار دیتاماین کارشناسی ارشد دانلود
مختاریان اصل مجتبی مدل‌سازی عددی انتقال حرارت به جریان هوای مغشوش با خواص متغیر در ی� لوله عمودی تحت شار حرارتی ی�نواخت و تحت تاثیر نیروی شناوری به روش حجم محدود کارشناسی ارشد
مختاریان اصل مجتبی طراحی پوشش بتنی تونل انتقال آب نوسود- قظعه 2 با نگاهی ویژه به تأثیر مفاصل قطعات پوشش کارشناسی ارشد
موسی خانی مجتبی توسعه الگوریتم کامپیوتری برای تحلیل اندرکنش نیروهای بین بلوک ها در روش آنالیز تغییرشکل ناپیوسته (DDA) کارشناسی ارشد
گودرزی مجید مدلسازی گسترش ترک اطراف چال انفجاری تحت فشار گاز به روش المان محدود توسعه یافته کارشناسی ارشد
حاجی نژاد محبوبه مدیریت ریسک در تونل با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی ارشد
احسان محترمی تحلیل پایداری شیروانی های سنگی تحت شرایط شکست ترکیبی واژگونی- قاشقی (شکست واژگونی ثانویه) کارشناسی ارشد دانلود
احسان محترمی تحلیل پایداری شیروانی های سنگی تحت شرایط شکست ترکیبی واژگونی- قاشقی (شکست واژگونی ثانویه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
خیشوند محمد توسعه الگوریتمی برای ایجاد سیستم بلوکی در محیط¬های ناپیوسته کارشناسی ارشد
مهتدی نیا محمد بررسی انواع آسیب های وارده به سگمنت های بتنی در تونل ها کارشناسی ارشد
امجدی محمدباقر امواج الکترو مغناطیس ساطع شده در هنگام شکست سنگ کارشناسی ارشد
خجسته محمد مهدی بررسی پایداری تقاطع خطوط یک و هفت متروی تهران کارشناسی ارشد
عرب زاده محمد هاشم بررسی پارامترهای موثر در تحلیل پایداری تونل 4 غربی معدن زغالسنگ پـروده 5 طبــس کارشناسی ارشد
یحیی زاده فر محمود بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ) دکتری
مجتبی مختاریان اصل مدل‌سازی عددی انتقال حرارت به جریان هوای مغشوش با خواص متغیر در ی� لوله عمودی تحت شار حرارتی ی�نواخت و تحت تاثیر نیروی شناوری به روش حجم محدود کارشناسی ارشد 1385
مجتبی مختاریان اصل مدل‌سازی عددی انتقال حرارت به جریان هوای مغشوش با خواص متغیر در ی� لوله عمودی تحت شار حرارتی ی�نواخت و تحت تاثیر نیروی شناوری به روش حجم محدود کارشناسی ارشد
مجتبی مختاریان اصل طراحی پوشش بتنی تونل انتقال آب نوسود- قظعه 2 با نگاهی ویژه به تأثیر مفاصل قطعات پوشش کارشناسی ارشد دانلود
مجتبی مختاریان اصل طراحی پوشش بتنی تونل انتقال آب نوسود- قظعه 2 با نگاهی ویژه به تأثیر مفاصل قطعات پوشش کارشناسی ارشد دانلود 1385
شکرزاده مریم تخمین پارامترهای مکانیکی توده سنگ به روش تحلیل برگشتی هوشمند کارشناسی ارشد
رضا مسعودی بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضا مسعودی بررسی پایداری دیواره سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرها در طرح سد ونیروگاه زیر زمینی کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود
ملائی مصطفی بررسی و ارزیابی مچاله شوندگی و همگرایی تونل انتقال آب نوسود و تأثیر آن بر عملکرد TBM کارشناسی ارشد
مصطفی ملائی بررسی و ارزیابی مچاله شوندگی و همگرایی تونل انتقال آب نوسود و تأثیر آن بر عملکرد TBM کارشناسی ارشد دانلود
مصطفی ملائی بررسی و ارزیابی مچاله شوندگی و همگرایی تونل انتقال آب نوسود و تأثیر آن بر عملکرد TBM کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید منوچهری بررسی رفتار شاتکریت نسبت به دیواره تونل و شناخت پارامترهای موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود
وحید منوچهری بررسی رفتار شاتکریت نسبت به دیواره تونل و شناخت پارامترهای موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
حاتمی مهدی بررسی تحلیلی و عددی تاثیر فشار جبهه کار بر رفتار تونل در حفاری به روش EPB (مظالعه موردی : تونل متروی خط هفت تهران) کارشناسی ارشد
حیدری مهرنوش بررسی آماری و عددی شکستگی ها و ترک های ایجاد شده در سگمنت های بتنی در مرحله احداث تونل کارشناسی ارشد
مجتبی موسی خانی توسعه الگوریتم کامپیوتری برای تحلیل اندرکنش نیروهای بین بلوک ها در روش آنالیز تغییرشکل ناپیوسته (DDA) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/05
مجتبی موسی خانی توسعه الگوریتم کامپیوتری برای تحلیل اندرکنش نیروهای بین بلوک ها در روش آنالیز تغییرشکل ناپیوسته (DDA) کارشناسی ارشد دانلود
عباس ناصری بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها کارشناسی ارشد
عباس ناصری بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها کارشناسی ارشد دانلود
عباس ناصری بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس ناصری بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها کارشناسی ارشد 1386/07/09
قائینی حصاروئیه نعیم تعیین الگوی انفجار بر اساس پارامترهای توده‌سنگ و پارامترهای قابل کنترل، مطالعه موردی معدن مس میدوک کارشناسی ارشد
جواد هدایت جو تحلیل پایداری سازه آبگیر سنگی در تونلهای آب بر سد گتوند علیا کارشناسی ارشد دانلود
جواد هدایت جو تحلیل پایداری سازه آبگیر سنگی در تونلهای آب بر سد گتوند علیا کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/10
سعید هدف جو ارائه مدل زمینی لغزشی روستای میدان و آنالیز پایداری آن با استفاده از روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود
سعید هدف جو ارائه مدل زمینی لغزشی روستای میدان و آنالیز پایداری آن با استفاده از روشهای عددی کارشناسی ارشد دانلود 1378
منوچهری وحید بررسی رفتار شاتکریت نسبت به دیواره تونل و شناخت پارامترهای موثر بر آن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
طراحی حفریات پیشرفته زیرزمینی 8105260 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/22 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1394
نمایش 4 نتیجه