بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علیرضا کارگر

علیرضا کارگر

علیرضا کارگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084266
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 12 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3963
ریاضی مهندسی 8105631 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
کنترل زمین و نگهداری 8105266 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
استاتیک 8105008 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (10:30 - 14:30) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ریاضی مهندسی 8105631 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 12 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3953
نمایش 10 نتیجه
از 1