بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علیرضا کارگر

علیرضا کارگر

علیرضا کارگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ریاضی مهندسی 8105631 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 12 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3953
نمایش 5 نتیجه