بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علیرضا کارگر

علیرضا کارگر

علیرضا کارگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 12 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3953
نمایش 2 نتیجه