بخش های دانشکده بخش های دانشکده

عباس بحرودی

عباس بحرودی

عباس بحرودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084551
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصلانی ابراهیم پتانسیل یابی ذخایر مس پورفیری با استفاده از تلفیق داده های اکتشافی در یکی از محدوده های اکتشافی استان کرمان کارشناسی ارشد
عبدشرافت احسان تهیه اولین کتابخانه طیفی مستند از سنگ ها در محدوده نوچون کارشناسی ارشد
فرح بخش احسان به‌کارگیری روش‌های هوشمند تلفیق جهت شناسایی ارتباط بین ساختارهای عمیق پی‌سنگی و کانی‌زایی در منطقه معدنی چهارگنبد واقع در استان کرمان کارشناسی ارشد
میثم ادریسی تعیین شاخص بلوغ حرارتی(MI) توسط تجزیه و تحلیل نگاره چاه در یکی از میادین خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
میثم ادریسی تعیین شاخص بلوغ حرارتی(MI) توسط تجزیه و تحلیل نگاره چاه در یکی از میادین خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود
میثم ادریسی تعیین شاخص بلوغ حرارتی(MI) توسط تجزیه و تحلیل نگاره چاه در یکی از میادین خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
حسین آزاد سولا شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
شرقی نمین اصغر بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش مدرن اکتشاف (تلفیق دورسنجی- سامانه زمین مرجع- زمین شناسی) کارشناسی ارشد
ابراهیم اصلانی پتانسیل یابی ذخایر مس پورفیری با استفاده از تلفیق داده های اکتشافی در یکی از محدوده های اکتشافی استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
غلامرضا الیاسی پتانسیل یابی مس در مقیاس تفصیلی با استفاده از GIS در یکی از محدوده های اکتشافی استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
خودرس حقیقی امیر استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد
عادلی سرچشمه امیر تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس با استفاده از GIS در مقیاس تفصیلی در یکی از محدوده های اکتشافی استان کرمان کارشناسی ارشد
صفری امین توسعه مدل ساختاری و ژئومکانیکی ناحیه مجاور گنبدهای نمکی در حوضه خلیج فارس جهت کاربرد در تحلیل پایداری چاه کارشناسی ارشد
عرب‌ پور امین دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد
نارک نژاد ایوب اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ دانلود 1395/06/21
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ دانلود 1395/06/21
مریم بهرامی کهیش نژاد امکان‌سنجی و شبیه‌سازی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از مخازن نفتی تخلیه‌شده از میادین هیدروکربنی جنوب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/03
سوران پرنگ کاربرد روش دکانولوشن اویلر برای تعیین عمق موهو با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
مهدی ترکاشوند بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
مهدی ترکاشوند بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد دانلود
مهدی ترکاشوند بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
یحیی الله توکلی کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دکتری دانلود 1395/07/12
یحیی الله توکلی کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دانلود
یحیی الله توکلی کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دانلود 1395/07/12
عسگری گلستانی حامد آنالیز رخساره های لرزه ای بر اساس داده های لرزه ای سه بعدی با استفاده از نشانگرهای مناسب در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
شیرمرد حجت تحلیل، مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی در مقیاس تفصیلی در یکی از محدوده های اکتشافی ایران مرکزی کارشناسی ارشد
آزاد سولا حسین شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی کارشناسی ارشد
سیده سمیرا حسینی بررسی دقت استخراج پارامترهای هندسی شیب، امتداد و جابجایی در لایه های زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRSP5 کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/27
مصطفی حسینی امکان سنجی ادغام اطلاعات ماهواره ای ارتفاع سنجی و گراویمتری در تامین اطلاعات ثقلی مورد نیاز اکتشافات نفتی در دریا کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مصطفی حسینی امکان سنجی ادغام اطلاعات ماهواره ای ارتفاع سنجی و گراویمتری در تامین اطلاعات ثقلی مورد نیاز اکتشافات نفتی در دریا کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مصطفی حسینی امکان سنجی ادغام اطلاعات ماهواره ای ارتفاع سنجی و گراویمتری در تامین اطلاعات ثقلی مورد نیاز اکتشافات نفتی در دریا کارشناسی ارشد دانلود
میلاد خیری نسب لنگری مدل‌سازی تحلیلی اثر تخلیه مخازن هیدروکربوری بر تغییر‌شکل الاستیک و غیر‌الاستیک آن‌ها مطالعه موردی یکی از میادین خلیج مکزیک کارشناسی ارشد دانلود
میلاد خیری نسب لنگری مدل‌سازی تحلیلی اثر تخلیه مخازن هیدروکربوری بر تغییر‌شکل الاستیک و غیر‌الاستیک آن‌ها مطالعه موردی یکی از میادین خلیج مکزیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
میلاد خیری نسب لنگری مدل‌سازی تحلیلی اثر تخلیه مخازن هیدروکربوری بر تغییر‌شکل الاستیک و غیر‌الاستیک آن‌ها مطالعه موردی یکی از میادین خلیج مکزیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1385
صمد زارعی مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
محمد سالمی Development of a Decision Support System Based on Fuzzy Models for Preparation of Mineral Potential Map in Nochoun, Kerman کارشناسی ارشد دانلود
محمد سالمی Development of a Decision Support System Based on Fuzzy Models for Preparation of Mineral Potential Map in Nochoun, Kerman کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمد سالمی Development of a Decision Support System Based on Fuzzy Models for Preparation of Mineral Potential Map in Nochoun, Kerman کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
کاسبی وایقان ساناز امکان‌سنجی و شبیه‌سازی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از گنبدهای نمکی ایران مرکزی کارشناسی ارشد
حسینی سیده سمیرا بررسی دقت استخراج پارامترهای هندسی شیب، امتداد و جابجایی در لایه های زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRSP5 کارشناسی ارشد
محمد سلسبیلی The Application of GIS in Exploration of the Proper Underground Natural Gas Storage Sites in the north of Central Iran Basin کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/06
پرنگ سوران کاربرد روش دکانولوشن اویلر برای تعیین عمق موهو با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل کارشناسی ارشد
محسن شادمان تفسیر و مدلسازی داده های ژئوفیزیک هوابرد و تلفیق با سایر داده ها در برگۀ 1:100,000 آلوت کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
اصغر شرقی نمین بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش مدرن اکتشاف (تلفیق دورسنجی- سامانه زمین مرجع- زمین شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
حجت شیرمرد تحلیل، مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی در مقیاس تفصیلی در یکی از محدوده های اکتشافی ایران مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
حجت شیرمرد تحلیل، مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی در مقیاس تفصیلی در یکی از محدوده های اکتشافی ایران مرکزی کارشناسی ارشد دانلود
حجت شیرمرد تحلیل، مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی در مقیاس تفصیلی در یکی از محدوده های اکتشافی ایران مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
صفیان بلداجی صادق مطالعه پتروفیزیکی و ژئومکانیکی پایداری دیواره چاه بمنظور حفاری فرو تعادلی کارشناسی ارشد
کیانپوریان صادق مدل سازی داده های مس پورفیری در یکی از محدوده های معدنی استان کرمان به روش تلفیقی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
صادق صفیان بلداجی مطالعه پتروفیزیکی و ژئومکانیکی پایداری دیواره چاه بمنظور حفاری فرو تعادلی کارشناسی ارشد دانلود
صادق صفیان بلداجی مطالعه پتروفیزیکی و ژئومکانیکی پایداری دیواره چاه بمنظور حفاری فرو تعادلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
صادق صفیان بلداجی مطالعه پتروفیزیکی و ژئومکانیکی پایداری دیواره چاه بمنظور حفاری فرو تعادلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
امین صفری توسعه مدل ساختاری و ژئومکانیکی ناحیه مجاور گنبدهای نمکی در حوضه خلیج فارس جهت کاربرد در تحلیل پایداری چاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/23
امین صفری توسعه مدل ساختاری و ژئومکانیکی ناحیه مجاور گنبدهای نمکی در حوضه خلیج فارس جهت کاربرد در تحلیل پایداری چاه کارشناسی ارشد دانلود
امین صفری توسعه مدل ساختاری و ژئومکانیکی ناحیه مجاور گنبدهای نمکی در حوضه خلیج فارس جهت کاربرد در تحلیل پایداری چاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/23
زارعی صمد مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
فرهاد عابدی بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه (مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
فرهاد عابدی بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه (مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز) کارشناسی ارشد دانلود
فرهاد عابدی بررسی رفتار خزشی سنگ نمک و تاثیر آن بر فضای معدنی اتاق و پایه (مطالعه موردی: سری تبخیری هرمز) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
نازیلا عابدینی مدل سازی حرکات پوسته ی زمین و تغییرشکل آن در منطقه ی فرورانش مکران با استفاده از اندازه گیری های GPS کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
امیر عادلی سرچشمه تهیه نقشه پتانسیل معدنی مس با استفاده از GIS در مقیاس تفصیلی در یکی از محدوده های اکتشافی استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
مجید عباس زاده تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مجید عباس زاده تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود
مجید عباس زاده تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
نسترن عبدالملکی کاربرد InSAR در بررسی جابجایی های گنبد نمکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
نسترن عبدالملکی Deformation modeling of salt domes using Geodetic data دکتری دانلود 1396/06/28
احسان عبدشرافت تهیه اولین کتابخانه طیفی مستند از سنگ ها در محدوده نوچون کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
احسان عبدشرافت تهیه اولین کتابخانه طیفی مستند از سنگ ها در محدوده نوچون کارشناسی ارشد دانلود
احسان عبدشرافت تهیه اولین کتابخانه طیفی مستند از سنگ ها در محدوده نوچون کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
امین عرب‌ پور دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
امین عرب‌ پور دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود
امین عرب‌ پور دسته‌بندی رخساره‌ها و تخمین تراوایی به کمک ماشین بردار پشتیبان در یکی از میدان‌های هیدروکربوری خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
میثم عرفانی شیر آباد ارزیابی پارامترهای مخزنی و زون بندی مخزنی با استفاده از تجزیه و تحلیل نگار تشدید مغناطیسی هسته ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود
میثم عرفانی شیر آباد ارزیابی پارامترهای مخزنی و زون بندی مخزنی با استفاده از تجزیه و تحلیل نگار تشدید مغناطیسی هسته ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
میثم عرفانی شیر آباد ارزیابی پارامترهای مخزنی و زون بندی مخزنی با استفاده از تجزیه و تحلیل نگار تشدید مغناطیسی هسته ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
حامد عسگری گلستانی آنالیز رخساره های لرزه ای بر اساس داده های لرزه ای سه بعدی با استفاده از نشانگرهای مناسب در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود
حامد عسگری گلستانی آنالیز رخساره های لرزه ای بر اساس داده های لرزه ای سه بعدی با استفاده از نشانگرهای مناسب در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
حامد عسگری گلستانی آنالیز رخساره های لرزه ای بر اساس داده های لرزه ای سه بعدی با استفاده از نشانگرهای مناسب در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
مقتدر عطیه پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد
لسان علی تعیین پارامترهای پتروفیزیکی موجود در مدل ظرفیت مقاومت برای پیش بینی عملکرد فرایند سیلاب زنی کارشناسی ارشد
الیاسی غلامرضا Mineral Potential Mapping in Detailed Stage Using GIS in One of Exploration Prospects of Kerman Province کارشناسی ارشد
نرگس فتح الهی بررسی تغییر شکل سطحی زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از تداخل‌سنجی تفاضلی رادار کارشناسی ارشد دانلود
نرگس فتح الهی بررسی تغییر شکل سطحی زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از تداخل‌سنجی تفاضلی رادار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نرگس فتح الهی بررسی تغییر شکل سطحی زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از تداخل‌سنجی تفاضلی رادار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
احسان فرح بخش به‌کارگیری روش‌های هوشمند تلفیق جهت شناسایی ارتباط بین ساختارهای عمیق پی‌سنگی و کانی‌زایی در منطقه معدنی چهارگنبد واقع در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
احسان فرح بخش به‌کارگیری روش‌های هوشمند تلفیق جهت شناسایی ارتباط بین ساختارهای عمیق پی‌سنگی و کانی‌زایی در منطقه معدنی چهارگنبد واقع در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود
احسان فرح بخش به‌کارگیری روش‌های هوشمند تلفیق جهت شناسایی ارتباط بین ساختارهای عمیق پی‌سنگی و کانی‌زایی در منطقه معدنی چهارگنبد واقع در استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
حسن فیضی انهر Evaluation of an Integrated Approach of Fuzzy Inference System and Petrological studies for Mineral Potential Map of the Khanik-Ghazan Titanium at West of Urmia دانلود 1396/11/14
حسن فیضی انهر Evaluation of an Integrated Approach of Fuzzy Inference System and Petrological studies for Mineral Potential Map of the Khanik-Ghazan Titanium at West of Urmia دانلود 1396/11/14
حسن فیضی انهر Evaluation of an Integrated Approach of Fuzzy Inference System and Petrological studies for Mineral Potential Map of the Khanik-Ghazan Titanium at West of Urmia کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
قاسمی سمسکنده قاسم مدلسازی تلفیقی داده های اکتشافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی واقع در یکی ازمحدوده های اکتشافی جنوب شرقی ایران کارشناسی ارشد
قاسم قاسمی سمسکنده مدلسازی تلفیقی داده های اکتشافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی واقع در یکی ازمحدوده های اکتشافی جنوب شرقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
ساناز کاسبی وایقان امکان‌سنجی و شبیه‌سازی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از گنبدهای نمکی ایران مرکزی کارشناسی ارشد دانلود
ساناز کاسبی وایقان امکان‌سنجی و شبیه‌سازی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از گنبدهای نمکی ایران مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/03
ساناز کاسبی وایقان امکان‌سنجی و شبیه‌سازی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از گنبدهای نمکی ایران مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/03
صادق کیانپوریان مدل سازی داده های مس پورفیری در یکی از محدوده های معدنی استان کرمان به روش تلفیقی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/11
علی لسان تعیین پارامترهای پتروفیزیکی موجود در مدل ظرفیت مقاومت برای پیش بینی عملکرد فرایند سیلاب زنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مریم لطفی ارائه ‏ی روشی جهت ارزیابی نقشه های پتانسیل یابی معدنی با استفاده از تلفیق داده های سنجش از دوری و ژئو فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/29
فرزانه مامی خلیفانی شناسایی کانه‏زایی طلا در محدوده برگه زمین‌شناسی سقز در مقیاس 1:100000 با استفاده از سیستم‏های اطلاعات مکانی(GIS) دانلود 1395/07/13
فرزانه مامی خلیفانی شناسایی کانه‏زایی طلا در محدوده برگه زمین‌شناسی سقز در مقیاس 1:100000 با استفاده از سیستم‏های اطلاعات مکانی(GIS) دانلود 1395/07/13
فرزانه مامی خلیفانی شناسایی کانه‏زایی طلا در محدوده برگه زمین‌شناسی سقز در مقیاس 1:100000 با استفاده از سیستم‏های اطلاعات مکانی(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نورالدین میثاق مدل‌سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم‌های هوشمند در GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
نورالدین میثاق مدل‌سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم‌های هوشمند در GIS کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
نورالدین میثاق مدل‌سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم‌های هوشمند در GIS کارشناسی ارشد دانلود
ادریسی میثم تعیین شاخص بلوغ حرارتی(MI) توسط تجزیه و تحلیل نگاره چاه در یکی از میادین خلیج فارس کارشناسی ارشد
عرفانی شیر آباد میثم ارزیابی پارامترهای مخزنی و زون بندی مخزنی با استفاده از تجزیه و تحلیل نگار تشدید مغناطیسی هسته ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران کارشناسی ارشد
عباس زاده مجید تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد
شادمان محسن تفسیر و مدلسازی داده های ژئوفیزیک هوابرد و تلفیق با سایر داده ها در برگۀ 1:100,000 آلوت کارشناسی ارشد
سالمی محمد Development of a Decision Support System Based on Fuzzy Models for Preparation of Mineral Potential Map in Nochoun, Kerman کارشناسی ارشد
سلسبیلی محمد کاربرد سامانه اطلاعات مکانی(GIS) در اکتشاف مخازن مناسب جهت ذخیره سازی گاز طبیعی در بخش شمال ایران مرکزی کارشناسی ارشد
یوسفان نجف آبادی محمد کاربرد روش وزن‌دهی فازی در سامانه ژئوماتیکی اکتشاف جهت طراحی شبکه حفاری اندیس مس کدر کارشناسی ارشد
بهرامی کهیش نژاد مریم امکان‌سنجی و شبیه‌سازی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در یکی از مخازن نفتی تخلیه‌شده از میادین هیدروکربنی جنوب کشور کارشناسی ارشد
حسینی مصطفی امکان سنجی ادغام اطلاعات ماهواره ای ارتفاع سنجی و گراویمتری در تامین اطلاعات ثقلی مورد نیاز اکتشافات نفتی در دریا کارشناسی ارشد
عطیه مقتدر پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود
عطیه مقتدر پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
عطیه مقتدر پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
خیری نسب لنگری میلاد مدل‌سازی تحلیلی اثر تخلیه مخازن هیدروکربوری بر تغییر‌شکل الاستیک و غیر‌الاستیک آن‌ها مطالعه موردی یکی از میادین خلیج مکزیک کارشناسی ارشد
ایمان منصوری نیا Determination of the hydrocarbon reservoir quality related to dolomitization using seismic attributes and petrophysical data in a hydrocarbon field, the south Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
ایمان منصوری نیا Determination of the hydrocarbon reservoir quality related to dolomitization using seismic attributes and petrophysical data in a hydrocarbon field, the south Iran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
ایمان منصوری نیا Determination of the hydrocarbon reservoir quality related to dolomitization using seismic attributes and petrophysical data in a hydrocarbon field, the south Iran کارشناسی ارشد دانلود
ترکاشوند مهدی بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد
ایوب نارک نژاد اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود
ایوب نارک نژاد اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
ایوب نارک نژاد اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
فتح الهی نرگس بررسی تغییر شکل سطحی زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از تداخل‌سنجی تفاضلی رادار کارشناسی ارشد
عبدالملکی نسترن کاربرد InSAR در بررسی جابجایی های گنبد نمکی کارشناسی ارشد
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
میثاق نورالدین مدل‌سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم‌های هوشمند در GIS کارشناسی ارشد
نیکوگفتار‌صفا هانیه استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد
محمد یوسفان نجف آبادی کاربرد روش وزن‌دهی فازی در سامانه ژئوماتیکی اکتشاف جهت طراحی شبکه حفاری اندیس مس کدر کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دورسنجی و GIS پیشرفته در اکتشاف 8105551 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کارتوگرافی 8105200 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کارتوگرافی 8105200 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برداشت زمین شناسی 8105034 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:00) (18:00 - 20:00) ترم دوم 1396
بازدید زمین و معدن 8105070 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
دور سنجی و GIS 8105307 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1397/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
سمینار 1 8105598 1 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارتوگرافی 8105200 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارتوگرافی 8105200 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بازدید زمین و معدن 8105070 1 01 هفته هفدهم پنج شنبه (08:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1396
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارتوگرافی 8105200 1 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/03/17 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
کارتوگرافی 8105200 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1395/03/17 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
برداشت زمین شناسی 8105034 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
کارآموزی 2 8105165 2 01 ( - ) | - ترم دوم 1394
دور سنجی و GIS 8105307 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1395/03/30 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/18 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
کارتوگرافی 8105200 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1394/10/22 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
برداشت زمین شناسی 8105034 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/27 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1394
بازدید زمین و معدن 8105070 1 01 هفته هجدهم جمعه (08:00 - 18:00) | - ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2