بخش های دانشکده بخش های دانشکده

فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084249
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید بهرامی مدل سازی عددی و هوشمند ورود آب و فرآیند بازگشت در کارهای معدنی محدوده مجتمع معدنی سرب و روی باما کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی عددی دانلود 1395/11/25
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی عددی دانلود 1395/11/25
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
شبنم حسنی مقایسه عملکرد جاذب معدنی نانو ذرات رس و جاذب آلی سنتزی پلی کواترنری آمونیوم در جذب مس و رنگزای آزو از محلول آبی _ بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/09
شبنم حسنی مقایسه عملکرد جاذب معدنی نانو ذرات رس و جاذب آلی سنتزی پلی کواترنری آمونیوم در جذب مس و رنگزای آزو از محلول آبی _ بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی دانلود 1395/08/09
شبنم حسنی مقایسه عملکرد جاذب معدنی نانو ذرات رس و جاذب آلی سنتزی پلی کواترنری آمونیوم در جذب مس و رنگزای آزو از محلول آبی _ بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی دانلود 1395/08/09
علی رجایی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد دانلود
علی رجایی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
علی رجایی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
سبز میدانی رضا Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد
رضا سبز میدانی Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
رضا سبز میدانی Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
رضا سبز میدانی Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد دانلود
بهرامی سعید مدل سازی عددی و هوشمند ورود آب و فرآیند بازگشت در کارهای معدنی محدوده مجتمع معدنی سرب و روی باما کارشناسی ارشد
علیلو سعید کاظم استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
رجایی علی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد
معصومی علی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
محمد علیان تجزیه و جذب بیولوژیکی تیوسیانات از پساب معدن طلای موته در یک راکتور پیوسته با بستر ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
محمد علیان تجزیه و جذب بیولوژیکی تیوسیانات از پساب معدن طلای موته در یک راکتور پیوسته با بستر ثابت کارشناسی ارشد دانلود
سعید کاظم علیلو استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
سعید کاظم علیلو استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
سعید کاظم علیلو استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور دانلود 1396/07/02
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور دانلود 1396/07/02
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
موسی کرمی نیا ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد دانلود
موسی کرمی نیا ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
موسی کرمی نیا ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
علیان محمد تجزیه و جذب بیولوژیکی تیوسیانات از پساب معدن طلای موته در یک راکتور پیوسته با بستر ثابت کارشناسی ارشد
علی معصومی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
کرمی نیا موسی ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 17 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 05 نامشخص نامشخص 3953
ژئوشیمی محیط زیست 8105622 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/04/03(16:30 - 18:30) ترم دوم 1395
آبهای زیرزمینی 8105001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
سمینار 1 8105598 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 2 8105599 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/28 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/21 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1395/03/21 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/04/02 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
سمینار 1 8105598 1 03 ( - ) | - ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2