بخش های دانشکده بخش های دانشکده

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084568
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
اشعه ایکس پژوهشی
اشعه ایکس پژوهشی
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 03 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 08 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئوشیمی اکتشافی 2 8105322 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
ترمودینامیک 8105540 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 03 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 08 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 8105291 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک 8105540 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه