بخش های دانشکده بخش های دانشکده

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084291
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 03 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 08 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 8105291 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک 8105540 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1