بخش های دانشکده بخش های دانشکده

هادی عبداللهی

هادی عبداللهی

هادی عبداللهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084567
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود
وحیده السادات شعیبی حذف فلزات سرب و کبالت از محلول های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده کارشناسی ارشد 1395/11/11
وحیده السادات شعیبی حذف فلزات سرب و کبالت از محلول های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
میثم صالح فرد فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و بهینه سازی فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
میثم صالح فرد فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و بهینه سازی فرآیند کارشناسی ارشد دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوفناوری در فراوری مواد معدنی 8105439 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
الکتروشیمی در فراوری مواد معدنی 8105578 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری 8105385 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 08 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 15 نامشخص نامشخص 3953
فرآیندهای تولید کک ، گندله و سیمان 8105382 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
الکتروشیمی در فراوری مواد معدنی 8105578 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) 1396/03/20(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
سینتیک مواد 8105374 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/25(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 1 8105598 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
بیوفناوری در فراوری مواد معدنی 8105439 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری 8105385 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
سینتیک مواد 8105374 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/29 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری 8105385 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/22 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
نانو فناوری در فراوری مواد معدنی 8105440 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/21 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 02 ( - ) 1395/03/28 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/20 | 16:00 - 18:00 ترم دوم 1394
سمینار 1 8105598 1 01 ( - ) | - ترم دوم 1394
بیوفناوری در فراوری مواد معدنی 8105439 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/17 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1394
فرآیندهای تولید کک ، گندله و سیمان 8105382 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/13 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2