بخش های دانشکده بخش های دانشکده

حسن بخشنده

حسن بخشنده

حسن بخشنده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084141
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 16 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3963
تهویه در معادن 8105270 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش های عددی 8105425 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
خدمات فنی درمعادن 1 8105069 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
چالزنی و انفجار پیشرفته 8105493 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 16 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 17 نامشخص نامشخص 3953
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تهویه در معادن 8105270 2 01 هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روش های عددی 8105425 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
خدمات فنی درمعادن 1 8105069 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:30) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
چالزنی و انفجار پیشرفته 8105493 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
بازدید زمین و معدن 8105070 1 01 هفته هفدهم پنج شنبه (08:00 - 20:00) - ترم اول 1395
کاربردهای روش های عددی درژئومکانیک 8105361 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/20 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
تهویه در معادن 8105270 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/31 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
خدمات فنی درمعادن 1 8105069 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/22 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
چالزنی و انفجار 8105246 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2