بخش های دانشکده بخش های دانشکده

میر صالح میر محمدی

میر صالح میر محمدی

میر صالح میر محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 05 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 02 نامشخص نامشخص 3953
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سنگ شناسی میکروسکوپی 8105319 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مینرالوگرافی 8105223 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مینرالوگرافی 8105223 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 1 8105598 1 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
زمین شناسی اقتصادی ایران 8105314 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی 8105556 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 12:00 - 14:00 ترم اول 1395
کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه 8105128 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1395/10/22 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) - ترم اول 1395
سنگ شناسی 8105168 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
سمینار 1 8105598 1 02 ( - ) - ترم اول 1395
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
مینرالوگرافی 8105223 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/31 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
مینرالوگرافی 8105223 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/31 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
مباحث ویژه 8105291 2 02 ( - ) 1395/03/27 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2