بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی امینی

مهدی امینی

مهدی امینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084262
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملینام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 06 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3953
طراحی و آنالیز پایداری شیب 8105543 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 18:00 - 20:00 ترم اول 1395
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 14:00 - 18:00 ترم اول 1395
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:30 - 14:00 ترم اول 1395
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/30 | 14:00 - 18:00 ترم دوم 1394
استاتیک 8105008 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/30 | 14:00 - 18:00 ترم دوم 1394
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/03/25 | 10:30 - 14:00 ترم دوم 1394
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/10/21 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1394/10/23 | 14:00 - 18:00 ترم اول 1394
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/27 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
نمایش 14 نتیجه
از 1