بخش های دانشکده بخش های دانشکده

حسین معماریان

حسین معماریان

حسین معماریان (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084230
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بیژن آبگرمی مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد دانلود 1385
بیژن آبگرمی مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد دانلود
پیرایه‌گر آتنا مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری کارشناسی ارشد
امینی احمد حذف چندگانه های (Multiples) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبودکیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشافات نفتی کارشناسی ارشد
قربانی احمد جایگاه ژئوتکنیکی آبهای زیرزمینی در مکان یابی شهرهای جدید در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد
فائزه آخوندیان مدل سازی عددی فرونشست دشت شهریار تهران و مقایسه ی نتایج با روش ماشین های بردار پشتیبان(SVM)¬ کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
الماسی حشیانی آرزو بررسی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده برخی سدها و سازه های هیدرولیکی جنوب کشور (زاگرس) کارشناسی ارشد
حسین ایزدی تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود
حسین ایزدی تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/25
حسین ایزدی تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/25
فصیحی دستجردی اسماعیل عوامـل موثر بر بهـره وری دستـگاه های حفـاری بازویی در زمینهای نرم (مطالعـه موردی تونـل مترو اصفهان و تونلهای معدن زغالسنگ طبس) کارشناسی ارشد
سحر اصغری مدلسازی گسیختگی احتمالی گسل اهواز در مسیر خط یک قطار شهری اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
هدایت الفتی بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/04
هدایت الفتی بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
هدایت الفتی بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/04
آرزو الماسی حشیانی بررسی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده برخی سدها و سازه های هیدرولیکی جنوب کشور (زاگرس) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
ملاجان امیر تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از روشهای پردازش سیگنال کارشناسی ارشد
جاویدیان امیرحسین تحلیل پایداری و ارائه روشهای پایدارسازی شیروانی سنگی G2M مشرف به محو طه انتقال نیرو واقع در سد و نیروگاه کارون 3 کارشناسی ارشد
قاسمی امیررضا بررسی عوامل عمده موثر بر نرخ نفوذ و فرسایش ابزار در چال زن های ضربه ای چکش بالا کارشناسی ارشد
سحر امیرنژاد مژدهی پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جنوبی دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1386
سحر امیرنژاد مژدهی پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جنوبی دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود
سحر امیرنژاد مژدهی پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جنوبی دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین رشدی امین طراحی روشی جهت بهینه سازی تعداد و موقعیت گمانه های اکتشافی ژئوتکنیکی، با استفاده از تخمین گرهای زمین آماری و شبکه عصبی کارشناسی ارشد
احمد امینی حذف چندگانه های (Multiples) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبودکیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشافات نفتی کارشناسی ارشد
احمد امینی حذف چندگانه های (Multiples) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبودکیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشافات نفتی کارشناسی ارشد 1386/07/14
احمد امینی حذف چندگانه های (Multiples) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبودکیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشافات نفتی کارشناسی ارشد 1386/07/14
مرشدی امین حسین طراحی الگوریتمی هوشمند و پویا برای مکان یابی گمانه های اکتشافی دکتری
نعمت اله یانق برّرسی و تعیین زبری سطوح ناپیوستگی سنگ با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/14
سعید انگورانی مدلسازی پویای فرونشست دشت تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/26
مریم بابایی بررسی تاثیر رفتار سنگ‌های مختلف سازند گچساران بر مچالگی لوله‌های جداری، با استفاده از مدل‌سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود
مریم بابایی بررسی تاثیر رفتار سنگ‌های مختلف سازند گچساران بر مچالگی لوله‌های جداری، با استفاده از مدل‌سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
مریم بابایی بررسی تاثیر رفتار سنگ‌های مختلف سازند گچساران بر مچالگی لوله‌های جداری، با استفاده از مدل‌سازی عددی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
حیدری بابک مطالعه و بررسی تنش های القـایی ناشـی از حفر چـاه‌هـای نفت و گاز بر پـدیـده تخریب ســازند کارشناسی ارشد
سولماز بابکان مطالعه و پهنه بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود
سولماز بابکان مطالعه و پهنه بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1385
سولماز بابکان مطالعه و پهنه بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1385
آبگرمی بیژن مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد
ماهباز بیژن کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
تخم چی بهزاد شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری
مهرگینی بهزاد مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد
آتنا پیرایه‌گر مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمد پری زادی اکتشافات ژئوتکنیکی کوچک مقیاس و تهیه نقشه های مخاطره پذیر زمین بر مبنای تصاویر ماهواره ای در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد دانلود
محمد پری زادی اکتشافات ژئوتکنیکی کوچک مقیاس و تهیه نقشه های مخاطره پذیر زمین بر مبنای تصاویر ماهواره ای در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمد پری زادی اکتشافات ژئوتکنیکی کوچک مقیاس و تهیه نقشه های مخاطره پذیر زمین بر مبنای تصاویر ماهواره ای در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدسامان تباک تاثیر تراوایی نسبی وابسته به سرعت بر روند بهره دهی چاه در مخازن گاز میعانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/29
بهزاد تخم چی شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری دانلود
بهزاد تخم چی شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری دانلود 1388/06/23
بهزاد تخم چی شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری دکتری دانلود 1388/06/23
فاطمه توانایی سرشگی تحلیل پایداری استاتیک و دینامیک و بررسی رفتار خاک منطقه به روش تعادل حدی و مدل‌سازی عددی، مطالعه موردی : روباره و سقف تونل آرش - اسفندیار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حسین جانجانی بررسی قابلیت حفاری در سازند نفت و گازدار ایران با تاکید بر سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود
حسین جانجانی بررسی قابلیت حفاری در سازند نفت و گازدار ایران با تاکید بر سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
حسین جانجانی بررسی قابلیت حفاری در سازند نفت و گازدار ایران با تاکید بر سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مصطفی جاوید تفسیر لاگFMI با استفاده از روش های پردازش و آنالیز تصویر به منظور تشخیص شکستگی ها در مخازن کربناته کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
امیرحسین جاویدیان تحلیل پایداری و ارائه روشهای پایدارسازی شیروانی سنگی G2M مشرف به محو طه انتقال نیرو واقع در سد و نیروگاه کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1379
امیرحسین جاویدیان تحلیل پایداری و ارائه روشهای پایدارسازی شیروانی سنگی G2M مشرف به محو طه انتقال نیرو واقع در سد و نیروگاه کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود
امیرحسین جاویدیان تحلیل پایداری و ارائه روشهای پایدارسازی شیروانی سنگی G2M مشرف به محو طه انتقال نیرو واقع در سد و نیروگاه کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1379
فرید جداری عیوضی مدلسازی دوبعدی انتشار موج کشان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرید جداری عیوضی مدلسازی دوبعدی انتشار موج کشان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرید جداری عیوضی مدلسازی دوبعدی انتشار موج کشان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود کارشناسی ارشد دانلود
موسوی جلال تعیین فشار بهینة ذخیره سازی گاز در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل های ژنومکانیکی و هیدرو مکانیکی کارشناسی ارشد
محمدرضا جلالی بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد دانلود
محمدرضا جلالی بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدرضا جلالی بررسی لرزه‌خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد 1385
محمدرضا جلالی بررسی لرزه‌خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد
محمدرضا جلالی بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیما جلیلی رئوف محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکسته طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
گلناز جوزانی کهن ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات دانلود
گلناز جوزانی کهن ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات دکتری دانلود 1393/10/29
گلناز جوزانی کهن ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات دانلود 1393/10/29
معمری اترآباد حامد بررسی سایش سنگ بعنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران کارشناسی ارشد
بابک حیدری مطالعه و بررسی تنش های القـایی ناشـی از حفر چـاه‌هـای نفت و گاز بر پـدیـده تخریب ســازند کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک حیدری مطالعه و بررسی تنش های القـایی ناشـی از حفر چـاه‌هـای نفت و گاز بر پـدیـده تخریب ســازند کارشناسی ارشد دانلود
بابک حیدری مطالعه و بررسی تنش های القـایی ناشـی از حفر چـاه‌هـای نفت و گاز بر پـدیـده تخریب ســازند کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایزدی حسین تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
جانجانی حسین بررسی قابلیت حفاری در سازند نفت و گازدار ایران با تاکید بر سازند آسماری کارشناسی ارشد
فرشید حسینی آسیب دیدگی لوله های جداری چاههای نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرشید حسینی آسیب دیدگی لوله های جداری چاههای نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرشید حسینی آسیب دیدگی لوله های جداری چاههای نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود
امین حسین رشدی طراحی روشی جهت بهینه سازی تعداد و موقعیت گمانه های اکتشافی ژئوتکنیکی، با استفاده از تخمین گرهای زمین آماری و شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
مهدی حسینی نژاد نقش حفاریهای عمران در ناپایداری دامنه های طیبعی (بررسی موردی زمینی لغزه سد تبارک آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهدی حسینی نژاد نقش حفاریهای عمران در ناپایداری دامنه های طیبعی (بررسی موردی زمینی لغزه سد تبارک آباد) کارشناسی ارشد دانلود
مهدی حسینی نژاد نقش حفاریهای عمران در ناپایداری دامنه های طیبعی (بررسی موردی زمینی لغزه سد تبارک آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1377
لعل حمید تشخیص شکستگی‏های لایه‏های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه‏ای قائم کارشناسی ارشد
محمد حمیلی نژاد دزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد دانلود
محمد حمیلی نژاد دزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا خاکباز تحلیل ایستایی و طراحی نگهداری تونل های سه گانه آب بر نیروگاه سد مخزنی کرخه با توجه به تغییرات جنس زمین و هندسه تونل کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا خاکباز تحلیل ایستایی و طراحی نگهداری تونل های سه گانه آب بر نیروگاه سد مخزنی کرخه با توجه به تغییرات جنس زمین و هندسه تونل کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا خاکباز تحلیل ایستایی و طراحی نگهداری تونل های سه گانه آب بر نیروگاه سد مخزنی کرخه با توجه به تغییرات جنس زمین و هندسه تونل کارشناسی ارشد دانلود
قربان خاندوزی گناره تعیین چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها با استفاده از نمونه های خمشی استوانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/3
فرزانه خرم توسعه الگوریتم شبیه سازی شرطی چندمتغیره و ارائه مدل ژئومتالورژیکی دکتری دانلود 1396/09/22
فرزانه خرم طبقه بندی سنگ شناسی و تخمین ترکیب شیمیایی مواد معدنی با رویکرد پردازش تصویر و شناخت الگو )مطالعه موردی: معدن سنگ آهک نوین واقع در استان سمنان( کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/3
محمد خندان شبیه سازی جنبش شدید زمین در زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد خندان شبیه سازی جنبش شدید زمین در زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد خندان شبیه سازی جنبش شدید زمین در زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد دانلود
محمد خندان شبیه‌سازی جنبش شدید زمین در زمینلرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد
محمد خندان شبیه‌سازی جنبش شدید زمین در زمینلرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد 1385
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1385
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی دادی گیوشاد بررسی دامنه خواص تغییرشکل پذیری سازند آسماری توسط داده‌های آزمون‌های برجا، در محدوده سدهای زاگرس کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
علی دادی گیوشاد بررسی دامنه خواص تغییرشکل پذیری سازند آسماری توسط داده‌های آزمون‌های برجا، در محدوده سدهای زاگرس کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
علی دادی گیوشاد بررسی دامنه خواص تغییرشکل پذیری سازند آسماری توسط داده‌های آزمون‌های برجا، در محدوده سدهای زاگرس کارشناسی ارشد دانلود
نوروزی داود سدهای لغزشی در البرز مرکزی کارشناسی ارشد
فرصت دشتی تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون کارشناسی ارشد دانلود
فرصت دشتی تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرصت دشتی تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون کارشناسی ارشد دانلود 1383
سودا دهخدا برآورد شاخص مقاومت زمین شناختی ( GSI ) با استفاده از منطق فازی و به کارگیری پارامترهای مقاومتی اصلاح شده در مسائل پایداری شیبهای سنگی مطالعه موردی زمین لغزه دونا کارشناسی ارشد دانلود
سودا دهخدا برآورد شاخص مقاومت زمین شناختی ( GSI ) با استفاده از منطق فازی و به کارگیری پارامترهای مقاومتی اصلاح شده در مسائل پایداری شیبهای سنگی مطالعه موردی زمین لغزه دونا کارشناسی ارشد دانلود 1385
سودا دهخدا برآورد شاخص مقاومت زمین شناختی ( GSI ) با استفاده از منطق فازی و به کارگیری پارامترهای مقاومتی اصلاح شده در مسائل پایداری شیبهای سنگی مطالعه موردی زمین لغزه دونا کارشناسی ارشد دانلود 1385
شیخملی رسول شبیه‌سازی عددی گسترش شکستگی‌های هیدرولیکی چندگانه به روش CZM مبتنی بر XFEM به منظور تعیین فاصله مناسب دسته‌های مشبک‌کاری کارشناسی ارشد
نصیرزاده قورچی رضا آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) کارشناسی ارشد
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1386
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1386
سلیمه رضایی حسین آبادی منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
سلیمه رضایی حسین آبادی منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه کارشناسی ارشد دانلود
سلیمه رضایی حسین آبادی منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/28
فرزانه رضائی مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده تعدادی از سازه های هیدرولیکی واقع در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
فرزانه رضائی مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده تعدادی از سازه های هیدرولیکی واقع در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
میرزاحسین رضائی عباسی کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسائی زونهای ضعیف، با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها، در سدهای کوثر و کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1381
میرزاحسین رضائی عباسی کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسائی زونهای ضعیف، با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها، در سدهای کوثر و کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود
میرزاحسین رضائی عباسی کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسائی زونهای ضعیف، با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها، در سدهای کوثر و کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی رنجبر شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/03
علی رنجبر شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش کارشناسی ارشد دانلود
علی رنجبر شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/03
شمشیری زهرا ارزیابی کیفی مخزن سازند مزدوران از نظر برخی پارامترهای زمین شناسی با استفاده از نمودارهای تصویری و پتروفیزیکی چند چاه در کپه داغ شرقی کارشناسی ارشد
مرتضی سیارپور پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در جنوب خلخال، استان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1378
مرتضی سیارپور پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در جنوب خلخال، استان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1378
مرتضی سیارپور پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در جنوب خلخال، استان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود
صدیق ساره شناسایی نوع سنگ از نظر لیتولوژیکی در سری‌های نفتی، با رویکرد ترکیب اطلاعات در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
کریمی پری‌دری سپیده بهینه بندی خطر زلزله بارهیافت احتمالی در منطقه شهرکرد کارشناسی ارشد
اصغری سحر مدلسازی گسیختگی احتمالی گسل اهواز در مسیر خط یک قطار شهری اهواز کارشناسی ارشد
امیرنژاد مژدهی سحر پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جنوبی دریای مازندران کارشناسی ارشد
ماهباز سید بیژن کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
یوسفی کلاته ساداتی سید علیرضا ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های چاه و لرزه در میدان گازی پارس جنوبی کارشناسی ارشد
قاضوی دوزین سیده سمیه بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشا نفت و گاز درمنطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه کارشناسی ارشد
محمدعلی سرپرنده ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
محمدعلی سرپرنده ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود
هادی سردار سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد دانلود
هادی سردار سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
انگورانی سعید مدلسازی پویای فرونشست دشت تهران کارشناسی ارشد
ظهوریان سعیده کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال کارشناسی ارشد
مونا سلامت بررسی و تحقیق در مورد گسلهای منطقه کوهبنان بر روی آبرفتهای دوران چهارم و تاثیر آن در آبدهی چاه های مناطق گسل کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
رضایی حسین آبادی سلیمه منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه کارشناسی ارشد
جلیلی رئوف سیما محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکسته طبیعی کارشناسی ارشد
دهخدا سودا برآورد شاخص مقاومت زمین شناختی ( GSI ) با استفاده از منطق فازی و به کارگیری پارامترهای مقاومتی اصلاح شده در مسائل پایداری شیبهای سنگی مطالعه موردی زمین لغزه دونا کارشناسی ارشد
هاشمی رنجبر سوده تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد
بابکان سولماز مطالعه و پهنه بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران کارشناسی ارشد
لسان‌پزشکی شادی مدل‌سازی استاتیکی شکستگی‌‌ها به روش "شبکه گسسته شکستگی"، در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد
عبداله شیخ طلائی بالا آمدن آب دریای خزر اثرات آن بر سواحل و روش های مناسب تامین حفاظت سواحل کارشناسی ارشد دانلود 1370
عبداله شیخ طلائی بالا آمدن آب دریای خزر اثرات آن بر سواحل و روش های مناسب تامین حفاظت سواحل کارشناسی ارشد دانلود 1370
عبداله شیخ طلائی بالا آمدن آب دریای خزر اثرات آن بر سواحل و روش های مناسب تامین حفاظت سواحل کارشناسی ارشد دانلود
رسول شیخملی شبیه‌سازی عددی گسترش شکستگی‌های هیدرولیکی چندگانه به روش CZM مبتنی بر XFEM به منظور تعیین فاصله مناسب دسته‌های مشبک‌کاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
رسول شیخملی شبیه‌سازی عددی گسترش شکستگی‌های هیدرولیکی چندگانه به روش CZM مبتنی بر XFEM به منظور تعیین فاصله مناسب دسته‌های مشبک‌کاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
رسول شیخملی شبیه‌سازی عددی گسترش شکستگی‌های هیدرولیکی چندگانه به روش CZM مبتنی بر XFEM به منظور تعیین فاصله مناسب دسته‌های مشبک‌کاری کارشناسی ارشد دانلود
مسعود شعبان بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
مسعود شعبان بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
مسعود شعبان بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
روشنک شفیعی گنجه Comparison of Dynamic Response of Chadormalu Open Pit (Western Wall) Waves Form due to Blasting and Earthquake دانلود 1395/10/28
روشنک شفیعی گنجه Comparison of Dynamic Response of Chadormalu Open Pit (Western Wall) Waves Form due to Blasting and Earthquake دانلود 1395/10/28
روشنک شفیعی گنجه مقایسه پاسخ دینامیکی دیواره غربی معدن چادرملو ناشی از امواج آتشکاری و زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
یوسفی خوانساری شقایق السادات طراحی و تهیه پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتکنیکی ایران کارشناسی ارشد
زهرا شمشیری ارزیابی کیفی مخزن سازند مزدوران از نظر برخی پارامترهای زمین شناسی با استفاده از نمودارهای تصویری و پتروفیزیکی چند چاه در کپه داغ شرقی کارشناسی ارشد دانلود
زهرا شمشیری ارزیابی کیفی مخزن سازند مزدوران از نظر برخی پارامترهای زمین شناسی با استفاده از نمودارهای تصویری و پتروفیزیکی چند چاه در کپه داغ شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
زهرا شمشیری ارزیابی کیفی مخزن سازند مزدوران از نظر برخی پارامترهای زمین شناسی با استفاده از نمودارهای تصویری و پتروفیزیکی چند چاه در کپه داغ شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
ساره صدیق شناسایی نوع سنگ از نظر لیتولوژیکی در سری‌های نفتی، با رویکرد ترکیب اطلاعات در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
ساره صدیق شناسایی نوع سنگ از نظر لیتولوژیکی در سری‌های نفتی، با رویکرد ترکیب اطلاعات در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
ساره صدیق شناسایی نوع سنگ از نظر لیتولوژیکی در سری‌های نفتی، با رویکرد ترکیب اطلاعات در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود
سعیده ظهوریان کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعیده ظهوریان کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال کارشناسی ارشد دانلود
سعیده ظهوریان کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال کارشناسی ارشد دانلود 1385
نجفی عبدالله انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور کارشناسی ارشد
شیخ طلائی عبداله بالا آمدن آب دریای خزر اثرات آن بر سواحل و روش های مناسب تامین حفاظت سواحل کارشناسی ارشد
وحید عزیزی ارزیابی روش‌های طراحی حفاری ( انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری‌های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
وحید عزیزی ارزیابی روش‌های طراحی حفاری ( انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری‌های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه کارشناسی ارشد دانلود
وحید عزیزی ارزیابی روش‌های طراحی حفاری ( انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری‌های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
محمد عسگرپور مطالعه ریسک زمین لرزه در کارخانه زغالشویی زرند با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد عسگرپور مطالعه ریسک زمین لرزه در کارخانه زغالشویی زرند با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد عسگرپور مطالعه ریسک زمین لرزه در کارخانه زغالشویی زرند با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد دانلود
محسنی عطیه ریزپهنه بندی خطر لرزه ای در منطقه شهرکرد کارشناسی ارشد
مظاهری عطیه مدلسازی تخلخل با رویکرد ترکیب اطلاعات در سازند سروک میدان نفتی آزادگان کارشناسی ارشد
دادی گیوشاد علی بررسی دامنه خواص تغییرشکل پذیری سازند آسماری توسط داده‌های آزمون‌های برجا، در محدوده سدهای زاگرس کارشناسی ارشد
رنجبر علی شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش کارشناسی ارشد
کردوانی علی بررسی علل کاهش API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
میرمحمدلو علی اصغر بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها کارشناسی ارشد
مهرنوش علی پور شهسواری شناسایی نوع سنگ از نظر رفتار مخزنی با رویکرد ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
گلپیرا علمی اسدزاده بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
گلپیرا علمی اسدزاده بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود
گلپیرا علمی اسدزاده بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
محصل افشار عماد پهنه‏ بندی خطر زمین‏ لغزش در ناحیۀ شمال شهر تهران به روش های شبکه عصبی مصنوعی، AHP و هوشمند دانش محور کارشناسی ارشد
آخوندیان فائزه مدل سازی عددی فرونشست دشت شهریار تهران و مقایسه ی نتایج با روش ماشین های بردار پشتیبان(SVM)¬ کارشناسی ارشد
جداری عیوضی فرید مدلسازی دوبعدی انتشار موج کشان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود کارشناسی ارشد
خرم فرزانه طبقه بندی سنگ شناسی و تخمین ترکیب شیمیایی مواد معدنی با رویکرد پردازش تصویر و شناخت الگو )مطالعه موردی: معدن سنگ آهک نوین واقع در استان سمنان( کارشناسی ارشد
رضائی فرزانه مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده تعدادی از سازه های هیدرولیکی واقع در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد
حسینی فرشید آسیب دیدگی لوله های جداری چاههای نفت ایران کارشناسی ارشد
دشتی فرصت تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون کارشناسی ارشد
محمد باقر فرمانی بررسی میزان و نحوه توزیع تنش در لایه های غیر چسبنده روسازی راهها کارشناسی ارشد دانلود
محمد باقر فرمانی بررسی میزان و نحوه توزیع تنش در لایه های غیر چسبنده روسازی راهها کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد باقر فرمانی بررسی میزان و نحوه توزیع تنش در لایه های غیر چسبنده روسازی راهها کارشناسی ارشد دانلود 1381
کامران زاد فرناز مطالعه پاسخ ساختگاه در چند ساختگاه نمونه انتخابی در شهر تهران با استفاده از اندازه‌گیری‌های ارتعاشات محیطی (مایکروترمور) کارشناسی ارشد
خوشبخت گورچین قلعه فرهاد بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
خوشبخت گورچین قلعه فرهاد بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
اسماعیل فصیحی دستجردی عوامـل موثر بر بهـره وری دستـگاه های حفـاری بازویی در زمینهای نرم (مطالعـه موردی تونـل مترو اصفهان و تونلهای معدن زغالسنگ طبس) کارشناسی ارشد دانلود 1384
اسماعیل فصیحی دستجردی عوامـل موثر بر بهـره وری دستـگاه های حفـاری بازویی در زمینهای نرم (مطالعـه موردی تونـل مترو اصفهان و تونلهای معدن زغالسنگ طبس) کارشناسی ارشد دانلود
اسماعیل فصیحی دستجردی عوامـل موثر بر بهـره وری دستـگاه های حفـاری بازویی در زمینهای نرم (مطالعـه موردی تونـل مترو اصفهان و تونلهای معدن زغالسنگ طبس) کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوشین فلک فاز تحلیل پایدار تکیه گاههای سد کارون 4 با استفاده از نظریة بلوکی کارشناسی ارشد دانلود
نوشین فلک فاز تحلیل پایدار تکیه گاههای سد کارون 4 با استفاده از نظریة بلوکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
نوشین فلک فاز تحلیل پایدار تکیه گاههای سد کارون 4 با استفاده از نظریة بلوکی کارشناسی ارشد دانلود 1379
امیررضا قاسمی بررسی عوامل عمده موثر بر نرخ نفوذ و فرسایش ابزار در چال زن های ضربه ای چکش بالا کارشناسی ارشد دانلود
امیررضا قاسمی بررسی عوامل عمده موثر بر نرخ نفوذ و فرسایش ابزار در چال زن های ضربه ای چکش بالا کارشناسی ارشد دانلود 1383
امیررضا قاسمی بررسی عوامل عمده موثر بر نرخ نفوذ و فرسایش ابزار در چال زن های ضربه ای چکش بالا کارشناسی ارشد دانلود 1383
سیده سمیه قاضوی دوزین بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشا نفت و گاز درمنطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/26
سیده سمیه قاضوی دوزین بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشا نفت و گاز درمنطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/26
سیده سمیه قاضوی دوزین بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشا نفت و گاز درمنطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود
خاندوزی گناره قربان تعیین چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها با استفاده از نمونه های خمشی استوانه ای کارشناسی ارشد
احمد قربانی جایگاه ژئوتکنیکی آبهای زیرزمینی در مکان یابی شهرهای جدید در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد دانلود
احمد قربانی جایگاه ژئوتکنیکی آبهای زیرزمینی در مکان یابی شهرهای جدید در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1375
احمد قربانی جایگاه ژئوتکنیکی آبهای زیرزمینی در مکان یابی شهرهای جدید در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1375
نجف علی قویدل بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/01
فرناز کامران زاد مطالعه پاسخ ساختگاه در چند ساختگاه نمونه انتخابی در شهر تهران با استفاده از اندازه‌گیری‌های ارتعاشات محیطی (مایکروترمور) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
علی کردوانی بررسی علل کاهش API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محسن کریمی بهینه سازی طرح تونل قوچک کارشناسی ارشد
محسن کریمی بهینه سازی طرح تونل قوچک کارشناسی ارشد 1377
محسن کریمی بهینه سازی طرح تونل قوچک کارشناسی ارشد 1377
سپیده کریمی پری‌دری بهینه بندی خطر زلزله بارهیافت احتمالی در منطقه شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1385
سپیده کریمی پری‌دری بهینه بندی خطر زلزله بارهیافت احتمالی در منطقه شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود
سپیده کریمی پری‌دری بهینه بندی خطر زلزله بارهیافت احتمالی در منطقه شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی گلابی تحلیل خطرپذیری لرزه ای سد رسوبگیری اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/09
مهدی گلابی تحلیل خطرپذیری لرزه ای سد رسوبگیری اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود
مهدی گلابی تحلیل خطرپذیری لرزه ای سد رسوبگیری اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/09
علمی اسدزاده گلپیرا بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران کارشناسی ارشد
جوزانی کهن گلناز ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات
شادی لسان‌پزشکی مدل‌سازی استاتیکی شکستگی‌‌ها به روش "شبکه گسسته شکستگی"، در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حمید لعل تشخیص شکستگی‏های لایه‏های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه‏ای قائم کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/28
حمید لعل تشخیص شکستگی‏های لایه‏های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه‏ای قائم کارشناسی ارشد دانلود
حمید لعل تشخیص شکستگی‏های لایه‏های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه‏ای قائم کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/28
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سید بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
سید بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1384
مجید میبدیان تحلیل خطر و آسیب پذیری زمین لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد دانلود
مجید میبدیان تحلیل خطر و آسیب‌پذیری زمین‌لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد 1385
مجید میبدیان تحلیل خطر و آسیب‌پذیری زمین‌لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد 1385
مجید میبدیان تحلیل خطر و آسیب پذیری زمین لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجید میبدیان تحلیل خطر و آسیب‌پذیری زمین‌لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد
میبدیان مجید تحلیل خطر و آسیب‌پذیری زمین‌لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد
میبدیان مجید تحلیل خطر و آسیب پذیری زمین لرزه در معادن روباز ایران کارشناسی ارشد
میر رکنی مجید تحلیل دینامیکیـ آماری تغییرپذیری درونی پوش‌سپهر بر مبنای مدل‌ها و فرایافت‌های عددی
مسعود مجرب پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی، مطالعه موردی شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
مسعود مجرب پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی، مطالعه موردی شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود
مسعود مجرب پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی، مطالعه موردی شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
مسعود مجرب مدلسازی الگوی زمین لرزه های بزرگ ایران و پیش بینی رخداد آنها دکتری دانلود 1393/03/21
کریمی محسن بهینه سازی طرح تونل قوچک کارشناسی ارشد
عطیه محسنی ریزپهنه بندی خطر لرزه ای در منطقه شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
عماد محصل افشار پهنه‏ بندی خطر زمین‏ لغزش در ناحیۀ شمال شهر تهران به روش های شبکه عصبی مصنوعی، AHP و هوشمند دانش محور کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
پری زادی محمد اکتشافات ژئوتکنیکی کوچک مقیاس و تهیه نقشه های مخاطره پذیر زمین بر مبنای تصاویر ماهواره ای در محدوده استانهای غربی کشور کارشناسی ارشد
حمیلی نژاد دزفولی محمد ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد
خندان محمد شبیه سازی جنبش شدید زمین در زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد
خندان محمد شبیه‌سازی جنبش شدید زمین در زمینلرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین کارشناسی ارشد
عسگرپور محمد مطالعه ریسک زمین لرزه در کارخانه زغالشویی زرند با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد
فرمانی محمد باقر بررسی میزان و نحوه توزیع تنش در لایه های غیر چسبنده روسازی راهها کارشناسی ارشد
همزبان قراملکی محمد تقی توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها دکتری
جلالی محمدرضا بررسی لرزه‌خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد
جلالی محمدرضا بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران کارشناسی ارشد
خاکباز محمدرضا تحلیل ایستایی و طراحی نگهداری تونل های سه گانه آب بر نیروگاه سد مخزنی کرخه با توجه به تغییرات جنس زمین و هندسه تونل کارشناسی ارشد
تباک محمدسامان تاثیر تراوایی نسبی وابسته به سرعت بر روند بهره دهی چاه در مخازن گاز میعانی کارشناسی ارشد
سرپرنده محمدعلی ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد
سیارپور مرتضی پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در جنوب خلخال، استان اردبیل کارشناسی ارشد
مجید میر رکنی تحلیل دینامیکیـ آماری تغییرپذیری درونی پوش‌سپهر بر مبنای مدل‌ها و فرایافت‌های عددی دانلود 1389/11/30
مجید میر رکنی تحلیل دینامیکیـ آماری تغییرپذیری درونی پوش‌سپهر بر مبنای مدل‌ها و فرایافت‌های عددی دکتری دانلود 1389/11/30
مجید میر رکنی تحلیل دینامیکیـ آماری تغییرپذیری درونی پوش‌سپهر بر مبنای مدل‌ها و فرایافت‌های عددی دانلود
رضائی عباسی میرزاحسین کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسائی زونهای ضعیف، با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها، در سدهای کوثر و کارون 3 کارشناسی ارشد
امین حسین مرشدی طراحی الگوریتمی هوشمند و پویا برای مکان یابی گمانه های اکتشافی دکتری دانلود 1393/11/01
علی اصغر میرمحمدلو بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها کارشناسی ارشد دانلود
علی اصغر میرمحمدلو بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
علی اصغر میرمحمدلو بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
شعبان مسعود بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
مجرب مسعود پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی، مطالعه موردی شهرکرد کارشناسی ارشد
مجرب مسعود مدلسازی الگوی زمین لرزه های بزرگ ایران و پیش بینی رخداد آنها دکتری
پدرام مسعودی کارآیی رویکرد ترکیبی عدم‌قطعیت-خوشه‌یابی در پیش‌پردازش چاه‌نمودارها دکتری دانلود 1396/02/26
جاوید مصطفی تفسیر لاگFMI با استفاده از روش های پردازش و آنالیز تصویر به منظور تشخیص شکستگی ها در مخازن کربناته کارشناسی ارشد
رضایی مصطفی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد
گرجیان مصطفی The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field کارشناسی ارشد
عطیه مظاهری مدلسازی تخلخل با رویکرد ترکیب اطلاعات در سازند سروک میدان نفتی آزادگان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/28
عطیه مظاهری مدل سازی عدم قطعیت شناسایی زون های شکسته با استفاده از داده های خام پترو فیزیکی، مطالعه موردی:مخزن آسماری میدان نفتی گچساران دکتری دانلود 1395/08/19
حامد معمری اترآباد بررسی سایش سنگ بعنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
حامد معمری اترآباد بررسی سایش سنگ بعنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود
حامد معمری اترآباد بررسی سایش سنگ بعنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
امیر ملاجان تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از روشهای پردازش سیگنال کارشناسی ارشد دانلود 1390/7/14
مهری ملیکا بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته کارشناسی ارشد
حسینی نژاد مهدی نقش حفاریهای عمران در ناپایداری دامنه های طیبعی (بررسی موردی زمینی لغزه سد تبارک آباد) کارشناسی ارشد
گلابی مهدی تحلیل خطرپذیری لرزه ای سد رسوبگیری اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد
بهزاد مهر گینی بررسی رفتار پوش‌سنگ مخزن آسماری در اثر فشار افزایی ناشی از تزریق گاز به منظور افزایش بهره برداری دکتری دانلود 1395/06/29
ابراهیم زاده مهرنوش Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network کارشناسی ارشد
علی پور شهسواری مهرنوش شناسایی نوع سنگ از نظر رفتار مخزنی با رویکرد ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد
جلال موسوی تعیین فشار بهینة ذخیره سازی گاز در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل های ژنومکانیکی و هیدرو مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1378
جلال موسوی تعیین فشار بهینة ذخیره سازی گاز در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل های ژنومکانیکی و هیدرو مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود
جلال موسوی تعیین فشار بهینة ذخیره سازی گاز در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل های ژنومکانیکی و هیدرو مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1378
سلامت مونا بررسی و تحقیق در مورد گسلهای منطقه کوهبنان بر روی آبرفتهای دوران چهارم و تاثیر آن در آبدهی چاه های مناطق گسل کارشناسی ارشد
هانیه نایب ولی تهیه نقشه‏ های ناپایداری دامنه‏ ای با در نظر گرفتن مخاطرات زمین‏ شناختی (معدن روباز چادرملو) دانلود 1395/11/04
هانیه نایب ولی تهیه نقشه‏ های ناپایداری دامنه‏ ای با در نظر گرفتن مخاطرات زمین‏ شناختی (معدن روباز چادرملو) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
هانیه نایب ولی تهیه نقشه‏ های ناپایداری دامنه‏ ای با در نظر گرفتن مخاطرات زمین‏ شناختی (معدن روباز چادرملو) دانلود 1395/11/04
عبدالله نجفی انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور کارشناسی ارشد دانلود
عبدالله نجفی انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1382
عبدالله نجفی انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1382
قویدل نجف علی بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز کارشناسی ارشد
رضا نصیرزاده قورچی آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/07
یانق نعمت اله برّرسی و تعیین زبری سطوح ناپیوستگی سنگ با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک کارشناسی ارشد
داود نوروزی سدهای لغزشی در البرز مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1378
داود نوروزی سدهای لغزشی در البرز مرکزی کارشناسی ارشد دانلود
داود نوروزی سدهای لغزشی در البرز مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1378
فلک فاز نوشین تحلیل پایدار تکیه گاههای سد کارون 4 با استفاده از نظریة بلوکی کارشناسی ارشد
سردار هادی سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد
سوده هاشمی رنجبر تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد دانلود 1386
سوده هاشمی رنجبر تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد دانلود 1386
سوده هاشمی رنجبر تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) کارشناسی ارشد دانلود
الفتی هدایت بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
فاطمه هرمز زاده تعیین رابطه ای بین مقادیر تراوایی آزمایشگاه و ضرائب تضعیف حاصل از توموگرافی پرتو ایکس پلاگ های تهیه شده از یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
فاطمه هرمز زاده تعیین رابطه ای بین مقادیر تراوایی آزمایشگاه و ضرائب تضعیف حاصل از توموگرافی پرتو ایکس پلاگ های تهیه شده از یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
فاطمه هرمز زاده تعیین رابطه ای بین مقادیر تراوایی آزمایشگاه و ضرائب تضعیف حاصل از توموگرافی پرتو ایکس پلاگ های تهیه شده از یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود
توانا هما تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند کارشناسی ارشد
محمد تقی همزبان قراملکی توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها دکتری دانلود 1392/03/07
محمد تقی همزبان قراملکی توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها دکتری دانلود
عزیزی وحید ارزیابی روش‌های طراحی حفاری ( انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری‌های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه کارشناسی ارشد
شقایق السادات یوسفی خوانساری طراحی و تهیه پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتکنیکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
شقایق السادات یوسفی خوانساری طراحی و تهیه پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتکنیکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
سید علیرضا یوسفی کلاته ساداتی ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های چاه و لرزه در میدان گازی پارس جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/30

نام نوع تلفن آدرس
مهندسی زمین پژوهشی
مهندسی زمین پژوهشی
مهندسی زمین پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص 3963
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (19:00 - 20:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص 3953
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
سمینار 1 8105598 1 01 ( - ) - ترم اول 1395
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/30 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
روش و ارائه تحقیق 8105391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1395/03/26 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
مباحث ویژه 1 8105343 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/28 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
زمین شناسی مهندسی 8105108 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/28 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1394/10/12 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه