بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 82084294
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعدینی ابراهیم تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد
محمدی احتشام بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد
محمدمهدی بیات طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد
محمدمهدی بیات طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد 1385
علی پنهانی بهنام بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد
مرتضی حسینی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی حسینی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی حسینی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد دانلود
علی دهقانی پور تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
محمدهادی سبحانی توسعه ی نرم افزار برای انتخاب هزینه های چالزنی و آتشکاری بهینه برای معادن روباز کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محمدهادی سبحانی توسعه ی نرم افزار برای انتخاب هزینه های چالزنی و آتشکاری بهینه برای معادن روباز دانلود 1396/06/29
محمدهادی سبحانی Software Development for the Sake of Determination Desired Drilling and Blasting Costs دانلود 1396/06/29
ابراهیم سعدینی تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد دانلود 1386
ابراهیم سعدینی تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد دانلود
ابراهیم سعدینی تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد دانلود 1386
دهقانی پور علی تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
محمدرضا کیومرثی تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد دانلود
محمدرضا کیومرثی تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرضا کیومرثی تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد دانلود 1384
احتشام محمدی بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
احتشام محمدی بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد دانلود
احتشام محمدی بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
کیومرثی محمدرضا تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد
بیات محمدمهدی طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد
حسینی مرتضی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 14 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 11 نامشخص نامشخص 3963
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1396
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1396
معدنکاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1396
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 8105478 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
معدنکاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/30 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 14 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 11 نامشخص نامشخص 3953
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 8105478 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1396/04/03(10:30 - 14:30) ترم دوم 1395
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(14:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(14:00 - 18:00) ترم دوم 1395
معدنکاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(10:30 - 14:00) ترم دوم 1395
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 8105478 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/24 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 14:00 - 18:00 ترم اول 1395
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 14:00 - 18:00 ترم اول 1395
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/29 | 10:30 - 14:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2