بخش های دانشکده بخش های دانشکده

امید اصغری

امید اصغری

امید اصغری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084229
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فقه اسعد مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد
محمودی امید مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد
فاطمه امیر پورسعید Ore Body Modeling using Distance Function and Plurigaussin Simulation Approaches کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
قانع بابک مدلسازی چندمتغیره زمین آماری فاکتورهای کنترل کننده کانی-سازی، مطالعه موردی: کانسار طلای ساری گونی کارشناسی ارشد
علی اکبر بیات مدل سازی شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از روش زمین آمار چند نقطه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کارشناسی ارشد دانلود
علی اکبر بیات مدل سازی شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از روش زمین آمار چند نقطه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
علی اکبر بیات مدل سازی شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از روش زمین آمار چند نقطه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
سعید حاج صادقی مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی و مدل‌سازی فاکتورهای کنترل کننده کانی‌سازی در کانسار مس نه‌کوهی در مرکز استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
رضایی حسن زمین آمار چند نقطه ای: تئوری و کاربرد آن در شبیه سازی دایک مطالعه موردی کانسار مس سونگون کارشناسی ارشد
طالبی حسن تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد
سید علی حسینی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
سید علی حسینی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
سید علی حسینی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود
محسن درجانی مدل سازی سه بعدی زمین آماری مدول های الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن(مطالعه موردی) دانلود 1395/10/12
محسن درجانی مدل سازی سه بعدی زمین آماری مدول های الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
محسن درجانی مدل سازی سه بعدی زمین آماری مدول های الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود
محسن درجانی مدل سازی سه بعدی زمین آماری مدول های الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
محسن درجانی مدل سازی سه بعدی زمین آماری مدول های الاستیک در مطالعات ژئومکانیکی مخزن(مطالعه موردی) دانلود 1395/10/12
حسن رضایی زمین آمار چند نقطه ای: تئوری و کاربرد آن در شبیه سازی دایک مطالعه موردی کانسار مس سونگون کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
بهمرد سبزی پور ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه‌های پایش کیفی رودخانه‌ها، با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعه موردی رودخانه کارون) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
بهمرد سبزی پور ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه‌های پایش کیفی رودخانه‌ها، با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعه موردی رودخانه کارون) کارشناسی ارشد دانلود
بهمرد سبزی پور ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه‌های پایش کیفی رودخانه‌ها، با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعه موردی رودخانه کارون) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/24
حسینی سید علی شبیه سازی متغیرهای ژئومتالورژیکی با استفاده از تبدیلات غیرخطی کارشناسی ارشد
حاج صادقی سعید مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی و مدل‌سازی فاکتورهای کنترل کننده کانی‌سازی در کانسار مس نه‌کوهی در مرکز استان کرمان کارشناسی ارشد
شیما سلیمانی تفکیک آب شور و شیرین با روش مقاومت ویژه ی الکتریکی و شبیه‌سازی زمین آماری کارشناسی ارشد دانلود
شیما سلیمانی تفکیک آب شور و شیرین با روش مقاومت ویژه ی الکتریکی و شبیه‌سازی زمین آماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
شیما سلیمانی تفکیک آب شور و شیرین با روش مقاومت ویژه ی الکتریکی و شبیه‌سازی زمین آماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
میثم سلیمی دلشاد تخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از روش کوکریجینگ بر روی داده های لرزه سه بعدی و چاه در یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
شکیبا سیما تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش زمین‌آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده‌های لرزه‌ای کارشناسی ارشد
شیخ محمدی سمیه تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد
سیما شکیبا تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش زمین‌آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده‌های لرزه‌ای کارشناسی ارشد دانلود
سیما شکیبا تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش زمین‌آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده‌های لرزه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
سیما شکیبا تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش زمین‌آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده‌های لرزه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
سلیمانی شیما تفکیک آب شور و شیرین با روش مقاومت ویژه ی الکتریکی و شبیه‌سازی زمین آماری کارشناسی ارشد
محمد صفی خانی ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کریجینگ، کوکریجینگ، شبیه سازی و شبیه-سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
محمد صفی خانی ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کریجینگ، کوکریجینگ، شبیه سازی و شبیه-سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد دانلود
محمد صفی خانی ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کریجینگ، کوکریجینگ، شبیه سازی و شبیه-سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
حسن طالبی تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
حسن طالبی تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
حسن طالبی تفکیک واحدهای سنگی و آلتراسیون ها در کانسار مس پرفیری سونگون با استفاده از شبیه سازی پلوری گوسین کارشناسی ارشد دانلود
بیات علی اکبر مدل سازی شکستگی در مخازن کربناته با استفاده از روش زمین آمار چند نقطه‌ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب کارشناسی ارشد
مسلم فاتحی تفسیر و مدلسازی سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با نتایج حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مسلم فاتحی تفسیر و مدلسازی سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با نتایج حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود
مسلم فاتحی تفسیر و مدلسازی سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با نتایج حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
بابک قانع مدلسازی چندمتغیره زمین آماری فاکتورهای کنترل کننده کانی-سازی، مطالعه موردی: کانسار طلای ساری گونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
سلیمی دلشاد میثم تخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از روش کوکریجینگ بر روی داده های لرزه سه بعدی و چاه در یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
نظری استاد محسن مدل‌سازی آماری و زمین آماری شبکه شکستگی در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد
صفی خانی محمد ارزیابی صحت نتایج الگوریتم های کریجینگ، کوکریجینگ، شبیه سازی و شبیه-سازی توام متوالی گوسی کارشناسی ارشد
مسلم مرادی تحلیل زمین‌آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل حاصل از وارون‌سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/18
مسلم مرادی تحلیل زمین‌آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل حاصل از وارون‌سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
مسلم مرادی تحلیل زمین‌آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل حاصل از وارون‌سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/18
فاتحی مسلم تفسیر و مدلسازی سه‌بعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با نتایج حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد
مرادی مسلم تحلیل زمین‌آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل حاصل از وارون‌سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
محسن نظری استاد مدل‌سازی آماری و زمین آماری شبکه شکستگی در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه شبیه سازی آموزشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3963
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
زمین آمار 8105427 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مدل سازی ذخایر معدنی 8105489 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی اکتشاف مواد معدنی 8105195 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمونه برداری اکتشافی 8105560 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 1 8105598 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 2 8105599 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
زمین آمار پیشرفته 8105550 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ارزیابی ذخایر معدنی 8105006 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی اکتشاف مواد معدنی 8105195 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
موارد ویژه در مهندسی اکتشاف 8105626 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 02 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3953
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدل سازی ذخایر معدنی 8105489 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی اکتشاف مواد معدنی 8105195 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمونه برداری اکتشافی 8105560 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/04/03(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه