بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سهیلا اصلانی

سهیلا اصلانی

سهیلا اصلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084393
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نورزاد مقدم احسان تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش فناوری سیتم عامل متن باز زمین در سازمان های دولتی کارشناسی ارشد
طهماسبی آرش کاهش خاکستر نمونه زغالسنگ معدن آق دربند سرخس کارشناسی ارشد
شرقی نمین اصغر بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش مدرن اکتشاف (تلفیق دورسنجی- سامانه زمین مرجع- زمین شناسی) کارشناسی ارشد
خیرآبادی امیر بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد
خودرس حقیقی امیر استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد
نارک نژاد ایوب اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مهدی ترکاشوند بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد دانلود
مهدی ترکاشوند بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
علیرضا جهان پناه مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانیهای رسی و اثرات آن در حفاری) کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا جهان پناه مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانیهای رسی و اثرات آن در حفاری) کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا جهان پناه مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانیهای رسی و اثرات آن در حفاری) کارشناسی ارشد دانلود
عبدالمطلب حاجتی بررسی امکان استفاده از نانو ذرات آبگریز طبیعی به عنوان سطح ساز در فلوتاسیون دکتری دانلود 1395/09/07
محبوبی پور حجت بررسی ویژگیهای زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
امیر خیرآبادی بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد دانلود
امیر خیرآبادی بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
امیر خیرآبادی بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود
آرش طهماسبی کاهش خاکستر نمونه زغالسنگ معدن آق دربند سرخس کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
آرش طهماسبی کاهش خاکستر نمونه زغالسنگ معدن آق دربند سرخس کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
آرش طهماسبی کاهش خاکستر نمونه زغالسنگ معدن آق دربند سرخس کارشناسی ارشد دانلود
مرتضی عباسی گزارش ترانک ارتباط راه دور مرکز تلفن معبر STDATCM کارشناسی ارشد دانلود
مرتضی عباسی گزارش ترانک ارتباط راه دور مرکز تلفن معبر STDATCM کارشناسی ارشد دانلود 1367
مرتضی عباسی گزارش ترانک ارتباط راه دور مرکز تلفن معبر STDATCM کارشناسی ارشد دانلود 1367
معصومی علی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
جهان پناه علیرضا مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانیهای رسی و اثرات آن در حفاری) کارشناسی ارشد
علی کشت دار پتانسیل‌یابی منابع زمین گرمایی در استان زنجان با استفاده از تلفیق لایه های مختلف اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/24
علی کشت دار Geothermal potential mapping in Zanjan province using integration of various information layers دانلود 1396/10/24
علی کشت دار پتانسیل‌یابی منابع زمین گرمایی در استان زنجان با استفاده از تلفیق لایه های مختلف اکتشافی دانلود 1396/10/24
حجت محبوبی پور بررسی ویژگیهای زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1383
حجت محبوبی پور بررسی ویژگیهای زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1383
حجت محبوبی پور بررسی ویژگیهای زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود
عباسی مرتضی گزارش ترانک ارتباط راه دور مرکز تلفن معبر STDATCM کارشناسی ارشد
ترکاشوند مهدی بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد
ایوب نارک نژاد اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
ایوب نارک نژاد اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود
احسان نورزاد مقدم تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش فناوری سیتم عامل متن باز زمین در سازمان های دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/25
احسان نورزاد مقدم تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش فناوری سیتم عامل متن باز زمین در سازمان های دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 04 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 06 نامشخص نامشخص 3963
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
کاربرد مواد معدنی 8105172 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سنگ شناسی 8105168 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کاربرد مواد معدنی 8105172 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
سمینار 8105132 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه 8105128 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
سنگ شناسی 8105168 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 04 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 06 نامشخص نامشخص 3953
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینار 8105132 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سنگ شناسی 8105168 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2