بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

مکانیک محیط های متخلخل

نام درس مکانیک محیط های متخلخل
کد درس 8105660
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز