بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

شکست هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری

نام درس شکست هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری
کد درس 8105665
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز