بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

آمار و احتمالات مهندسی

نام درس آمار و احتمالات مهندسی
کد درس 8105323
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز