بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

ژئوشیمی مخزن پیشرفته

نام درس ژئوشیمی مخزن پیشرفته
کد درس 8105635
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز