بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای

نام درس وارون سازی لرزه ای در بازیابی مقاومت لرزه ای
کد درس 8105639
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز