بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

متدهای اکتشاف سطحی

نام درس متدهای اکتشاف سطحی
کد درس 8105647
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز