گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مراحل آزمون جامع مراحل آزمون جامع

طبق تقویم آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری، آزمون جامع در ترم سوم و چهارم در ماههای آبان و بهمن برگزار می شود. که لازم است به نکات ذیل توجه شود:

1- اطمینان از 18 واحد گذرانده و حداقل میانگین نمرات، 15باشد.

2-  تکمیل فرم درخواست آزمون جامع جهت ارائه به جلسه ی تحصیلات تکمیلی دانشکده.

3- تایید دروس انتخاب شده توسط اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده.

4- جهت دریافت مجوز آزمون جامع، تحویل فرم درخواست مجوز آزمون جامع و مدرک زبان به پذیرش اداره تحصیلات تکمیلی پردیس فنی.

5- امتحان کتبی از مجموعه ی سه درس که به طور همزمان در یک روز تحت نظارت معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده برگزار خواهد شد.  ضمنا در صورت لزوم امتحان شفاهی توسط اساتید انجام خواهد شد.