اخطار به دانشجویانی که هنوز نسبت به تایید تحصیلی مدرک قبلی و نسبت به معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند

اخطار به دانشجویانی که هنوز نسبت به تایید تحصیلی مدرک قبلی و نسبت به معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند


95.5.10

یرو بخشنامه شماره ۹۶۶۸۶/پ/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ در خصوص لزوم پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول و تاییدیه تحصیلی مدرک قبلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به استحضار می‌رساند؛ اسامی دانشجویان شاغل به تحصیل فاقد معافیت تحصیلی (در گردش شماره ۱۲) نامه شماره ۱۰۶۹۲۵/۱۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ به طور مستقیم برای آن معاونت محترم ارسال شده است.

خواهشمند است دستور فرمایند به طریق ممکن به دانشجویان مذکور اطلاع رسانی شده تا برای اخذ معافیت تحصیلی خود از طریق مراجعه به پلیس +۱۰ و دانشگاه مقطع قبلی اقدام نمایند، در غیر این صورت زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ (ا ز ۹۵/۰۶/۰۶ الی ۱۳/۶/۱۳۹۵) ثبت نام آنان در سامانه جامع غیر فعال و حکم عدم مراجعه ایشان صادر خواهد شد. ضمناً اسامی ضمیمه می‌باشد.

معافیت

تاییدیه

دکتری