ارتقاء رتبه علمی دکتر محمد فاروق حسینی به مرتبه استادی

ارتقاء رتبه علمی دکتر محمد فاروق حسینی به مرتبه استادی


با توجه به فعالیت های آموزشی - پژوهشی جناب آقای دکتر سید محمد فاروق حسینی، ایشان از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. دانشکده مهندسی معدن ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است.