ارتقاء رتبه علمی دکتر مهدی قراباغی به مرتبه دانشیاری

ارتقاء رتبه علمی دکتر مهدی قراباغی به مرتبه دانشیاری


با توجه به فعالیت های آموزشی - پژوهشی جناب آقای دکتر مهدی قراباغی، ایشان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دانشکده مهندسی معدن ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئونات زندگی را آرزومند است.