اصلاحیه ردیف های 2 و 8 شیوه نامه اجرایی مواردی از آیین آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394

اصلاحیه ردیف های 2 و 8 شیوه نامه اجرایی مواردی از آیین آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394


96.5.9

پیرو نامه های شماره 94024/پ/122 مورخ 10/4/1396 وشماره 374748/پ/122 مورخ 9/12/1394 به پیوست اصلاحیه های ردیف های 2 و 8  شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال 1394 ) به شرح ذیل ارسال می گردد :

1- ردیف 2  : شماره ماده 5 به ماده 6 آیین نامه مذکور اصلاح گردیده است .

2- ردیف8  : ماده 12 شیوه نامه حذف اضطراری درس (مصوب جلسه مورخ16/3/1396شورای آموزشی دانشگاه صفحه آخر) پیوست گردیده است .

شیوه نامه کارشناسی ارشد