اطلاعیه ساخت پست الکترونیکی دانشگاه تهران ویژه دانشجویان

اطلاعیه ساخت پست الکترونیکی دانشگاه تهران ویژه دانشجویان


95.3.1

  جهت استفاده از سامانه جامع اموزش دارا بودن پست الکترونیکی دانشگاه الزامی است و گذر واژه قبلی غیر فعال گردیده است. 

  مراحل درخواست پست الکترونیکی توسط دانشجویان :

http://ut.ac.ir ورود به سامانه دانشگاه تهران

منوی دانشجویان 

پست الکترونیکی ( از زیر مجموعه خدمات دانشجویان )

درخواست پست الکترونیکی دانشگاه

منوی دانشجو / پرسنل / فارغ التحصیل

انتخاب نوع کاربری :  دانشجو / وارد نمودن شماره دانشجوئی

انتخاب شناسه هویت : کد ملی  / وارد نمودن کد ملی

وارد نمودن عبارت امنیتی

ثبت اطلاعات