اطلاعیه شماره 2-اعلان تاریخ و ساعت و آدرس اتاق مجازی جهت مصاحبه هر یک از گرایش های دانشکده مهندسی معدن

اطلاعیه شماره 2-اعلان تاریخ و ساعت و آدرس اتاق مجازی جهت مصاحبه هر یک از گرایش های دانشکده مهندسی معدن


لطفا جهت مشاهده اسامی افراد دعوت شده برای مصاحبه، به تفکیک گرایشها همراه با تاریخ ، ساعت و روزهمچنین آدرسهای اتاق مجازی مصاحبه اینجا کلیک کنید.