اطلاع رسانی دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر روی وب سایت دانشکده مهندسی معدن

اطلاع رسانی دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر روی وب سایت دانشکده مهندسی معدن


97.2.26

مطابق دستور معاونتهای آموزشی و پژوهشی،  در راستای اطلاعرسانی به موقع دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر روی وب سایت دانشکده مهندسی معدن، تمامی دانشجویان ملزم به تکمیل  فرم پیوست و ارسال آن فقط به صورت فایل ورد با فرمت doc  یک هفته قبل از تاریخ دفاع میباشند.

فرم پیوست