اعطاء بورس MERC

اعطاء بورس MERC


95.2.1

به اطلاع میرساند پژوهشگاه مواد و انرژی در نظر دارد به تعداد محدودی از پذیرفته شدگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد خود، کمک هزینه تحصیلی تحت عنوان "بورس MERC " اعطا نماید. جزئیات بورس در وب سایت پژوهشگاه مواد و انرژی به آدرس وب سایت  www. merc.ac.ir  از تاریخ 20/01/95 قابل مشاهد می باشد