اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - محمد بابائی فردوطن

اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد - محمد بابائی فردوطن


اعالم دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان : تحلیل پایداری شکست لغزش واژگونی در لبه دیواره معادن روباز(مطالعه موردی دیواره جنوبی معدن مس سونگون)

دانشجو : محمد بابائی فردوطن

استاد راهنما : دکتر مهدی امینی

استاد مشاور : دکتر علیرضا کارگر

تاریخ : سه شنبه، 3 مهر 1397

زمان : 4 عصر

مکان : اتاق شماره 9 دانشکده معدن