انتشار کتاب جدید عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن در زمینه نوآوری های بیوتکنولوژیکی در صنعت معدن - فلز

انتشار کتاب جدید عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن در زمینه نوآوری های بیوتکنولوژیکی در صنعت معدن - فلز


کتاب «نوآوری های بیوتکنولوژیکی در صنعت معدن - فلز» با همکاری دکتر هادی عبداللهی و تدوین سه فصل توسط ایشان در انتشارات اسپرینگر منتشر شد. دانشکده مهندسی معدن ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئونات زندگی را آرزومند است.