انتشار کتاب دوجلدی جدید اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معدن در زمینه فرآوری مواد معدنی

کتاب «سیستم های همگن سازی و انتقال مواد در فرآوری مواد معدنی، مبانی و اصول طراحی» تالیف دکتر هادی عبداللهی، دکتر محمد نوع پرست و دکتر مجید یونسی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شد. دانشکده مهندسی معدن ضمن تبریک، برای این اساتید گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است.