انتصاب دکتر قراباغی بعنوان مدیر امور پژوهشهای کاربری پردیس دانشکدههای فنی

انتصاب دکتر قراباغی بعنوان مدیر امور پژوهشهای کاربری پردیس دانشکدههای فنی


دانشکده مهندسی معدن انتصاب جناب آقای دکتر مهدی قراباغی بعنوان مدیر امور پژوهش‌های کاربردی پردیس دانشکدههای فنی را صمیمانه تبریک عرض نموده و برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئونات زندگی را آرزومند است.