اولین جلسه مجازی کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه

اولین جلسه مجازی کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه