بازدید علمی تونل البرز (آزاد راه تهران - شمال)

بازدید علمی تونل البرز (آزاد راه تهران - شمال)


95.2.13

در تاریخ 95.2.8  بازدید علمی از جبهه شمالی تونل البرز (آزاد راه تهران - شمال ) به سرپرستی جناب آقای دکتر خسروی و هماهنگی دفتر انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن صورت پذیرفت.

هدف از این بازدید، آشنایی دانشجویان با محیط کار و درک عملی و برخورد نزدیک با آموخته های تئوری بیان گردیده  که در آن دانشجویان با انواع نگهداری، تهویه، روش های پیشروی، چالزنی، شات کریت،BOH وبرخی ماشین آلات مورد استفاده از جمله jambo Driller آشنا گردیدند.