بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله

بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله


درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله به استحضار می رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال 1 - 95 ، از 27/6/95 لغایت 22/10/95 و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از 3/7/95لغایت 29/10/95 اعلام می گردد