برنامه کلاسی سمینار در ترم اول سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی سمینار در ترم اول سال تحصیلی 96-95


95.7.27

برنامه کلاسی سمینار در ترم اول سال تحصیلی 96-95

 

ساعت

مورخ

ایام هفته

10:00

17/08/1395

دوشنبه

10:00

24/08/1395

دوشنبه

09:15

01/09/1395

دوشنبه

09:15

15/09/1395

دوشنبه

09:15

22/09/1395

دوشنبه

09:15

29/09/1395

دوشنبه

 

تحصیلات تکمیلی دانشکده