جذب اعضای جدید هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن - فراخوان شهریور 97

جذب اعضای جدید هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن - فراخوان شهریور 97


97/5/23

به پیوست جذب اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشکده مهندسی معدن به تفکیک گرایش و تخصص های مورد نیاز جهت ثبت نام در فراخوان شهریور 97 اعلام می شود. متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط حداقلی، جهت ثبت نام از طریق سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نمایند. 

پیوست 1  پیوست 2