جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد – محمّد حسن رجعتی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد – محمّد حسن رجعتی


اعلام دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان: پیش‌بینی سایش برّنده‌های TBM در سنگ‌های سخت با استفاده از آزمایش سرشار

دانشجو: محمّد حسن رجعتی

اساتید راهنما: دکتر حسین معماریان – دکتر محمّد تقی همزبان قراملکی

تاریخ: چهارشنبه، 11 مهر 1397

زمان: 10 صبح

مکان: اتاق 9 دانشکده‌ی مهندسی معدن