جلسه دفاع از رساله دکتری، وحید رادمهر

جلسه دفاع از رساله دکتری، وحید رادمهر


عنوان: توسعه روش ریاضیاتی در ارزیابی چیدمان مدارهای جدایش مواد معدنی

دانشجو: وحید رادمهر

اساتید راهنما: دکتر سیدضیاءالدین شفائی- محمد نوع پرست

استاد مشاور: دکتر هادی عبداللهی

تاریخ: شنبه، 7 مهر 1397

زمان: 3:30 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن