جلسه دفاع از رساله دکتری امیر ملاجان

جلسه دفاع از رساله دکتری امیر ملاجان


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: وارون­سازی دوبعدی AVO با رویکرد احتمالاتی برای تخمین پارامترهای الاستیک، پتروفیزیکی و واحدهای ژئومکانیکی

دانشجو: امیر ملاجان

استاد راهنما: دکتر حسین معماریان

استاد مشاور: دکتر بیاتریز کواینتال

تاریخ: یکشنبه، بیست و هشتم بهمن ماه سال 1397

زمان: 5 عصر

مکان: دانشکده مهندسی معدن