جلسه دفاع از رساله دکتری - فرزانه رضائی

جلسه دفاع از رساله دکتری - فرزانه رضائی


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: برآورد پاره‌ای از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی مخازن کربناته با  استفاده از فیزیک سنگ رقومی

دانشجو: فرزانه رضائی

استاد راهنما: دکتر حسین معماریان

استاد مشاور: دکتر مجید بنی‌اسدی

تاریخ: سه‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸

زمان: ۸:۳۰ صبح

مکان: کلاس شماره ۹ دانشکده مهندسی معدن