جلسه دفاع از رساله دکتری- فرشاد ژولیده سر

جلسه دفاع از رساله دکتری- فرشاد ژولیده سر


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: بهبود وارون­سازی توأم داده‌های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دوقطری‌سازی لنکزوس

دانشجو: فرشاد ژولیده­ سر

اساتید راهنما: دکتر علی مرادزاده، دکتر فرامرز دولتی ارده‌جانی

تاریخ: چهارشنبه 4 مهرماه 1397

زمان: 2 عصر

مکان: کلاس شماره 9 دانشکده مهندسی معدن